Nadzór budowlany do Projektu pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Prostki w ramach PROW 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy RI.271.4.2017

 

1. Zamawiający: Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki

zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia:


Nadzór budowlany do Projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie
gminy Prostki w ramach PROW 2014-2020”
 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałania „Wsparcie instytucji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” oraz operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Zakres zamówienia:

Wykonanie usługi nadzoru budowlanego przebudowy następujących dróg:
1. Przebudowa drogi publicznej nr 178019N - ul. Bez nazwy w m. Prostki, gm. Prostki
• W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, wymianę gruntu ok. 375m3, podbudowę z kruszywa naturalnego gr. 25cm z dodatkiem 40% kruszywa łamanego, wbudowanie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem na całej długości drogi obustronne, zjazdy z kostki brukowej betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, szerokości 3,0m na długości 319,0 m, wykonanie parkingu na 14 stanowisk oraz placu nawrotowego 12x12m z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, montaż znaków drogowych.

2. Przebudowa drogi publicznej nr 178028N w m. Dąbrowskie-Żelazki, gm. Prostki
• W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm, zjazdy z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9cm, szerokości 4,0m na długości 2610,0 m, wykonanie odwodnienia odcinka drogi, montaż znaków drogowych, montaż barier ochronnych, wymiana lamp i wysięgników oświetlenia ulicznego.

3. Przebudowa drogi publicznej nr 178003N w m. Dybowo, gm. Prostki
• W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm, umocnienie poboczy 0,75m kruszywem łamanym gr. 15cm, zjazdy z kruszywa łamanego gr. 23cm w ilości 18szt, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9cm, szerokości 3,5 m na długości 981,0 m, wykonanie przepustów pod drogą z rur z tworzywa sztucznego średnicy 60 cm o łącznej długości 15,5m i średnicy 40 cm o długości 7,0m , montaż znaków drogowych, wymiana lamp i wysięgników oświetlenia ulicznego.

4. Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Dybówko, gm. Prostki
• W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm, umocnienie poboczy 0,75m kruszywem łamanym gr. 15cm, zjazdy z kruszywa łamanego gr. 23cm w ilości 15szt o wymiarach 4,0x2,0, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9cm, szerokości 5,0m na długości 440,0 m, montaż znaków drogowych, montaż barier ochronnych, wymiana lamp i wysięgników oświetlenia ulicznego.

5. Przebudowa drogi publicznej nr 178020N - ul. Sportowa w m. Prostki, gm. Prostki
• W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa naturalnego gr. 25cm z dodatkiem 40% kruszywa łamanego, wbudowanie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem na całej długości drogi obustronne, zjazdy z kostki brukowej betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, szerokości 3,0m na długości 300,0 m, wykonanie oświetlenia jezdni z 8-miu słupów z lampami, zasilanego kablem ziemnym YAKXS 4x35 na długość 300m, montaż znaków drogowych.

UWAGA: Szczegółowa dokumentacja projektowa została zamieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Prostki:

http://bip.prostki.pl/wiadomosci/10042/wiadomosc/366773/przebudowa_drog_gminnych_na_terenie_gminy_prostki_w_ramach_prow_


2. Termin realizacji zamówienia: od 20.04.2017 do 30.10.2017r.

 

3. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: sekretariat Urzędu Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.

 

4. Miejsce lub sposób uzyskiwania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Roman Nowakowski

 

5. Kryteria wyboru ofert:
a. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
Nazwa kryterium           Waga
Cena ofertowa               100 %

b. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
C= Cn/Cb x100%
gdzie:
C- liczba pkt. za kryterium
Cn – cena najniższa z ofert
Cb – cena oferty badanej

c. Wynik
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans ceny tj. największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom ustawy PZP i SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

 

6. Wykonawca poda ceny ofertowe netto i brutto z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku VAT.

 

7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):…
- Wypełniony formularz ofertowy.
- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych do samodzielnego nadzorowania (kierowania) robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu (kierowaniu) robotami budowlanymi urządzeń infrastruktury drogowej obiektów inżynierskich (dróg) (liczone od dnia uzyskania uprawnień),

 

8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej części, (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego): nie dotyczy

 

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany): nie wymagane

 

10. Sposób przygotowania oferty; oferta powinna być sporządzona w języku polskimi w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „ Zapytanie ofertowe nr sprawy RI.271.4.2017 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Nadzór budowlany do Projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Prostki w ramach PROW 2014-2020”.


11. Warunki wykluczenia:
Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-4, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania


12. Odrzuceniu podlegają oferty:
a. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
b. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
c. oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

 

13. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 07.04.2017 roku, do godziny 14:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Prostki, pocztą na adres Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki lub drogą elektroniczną na adres: roman.nowakowski@prostki.pl

 

14. Załączniki
Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty

Opublikowano: 28 marca 2017 13:33

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [158.54 KB]

Formularz ofertowy [181 KB]

Odpowiedzi na pytania Nr 1 [32.05 KB]

Zawiadomienie o wyborze oferty [71.56 KB]

Wyświetleń: 419

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl