Zaproszenie do negocjacji zakresu zamówienia wraz ze złożeniem wstępnych ofert w celu przeprowadzenia badania rynku dążącego do ustalenia wartości przeprowadzenia audytu zewnętrznego spółki gminnej

Zaproszenie
do negocjacji zakresu zamówienia wraz ze złożeniem wstępnych ofert w celu przeprowadzenia badania rynku dążącego do ustalenia wartości przeprowadzenia audytu zewnętrznego spółki gminnej

w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Prostkach


ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Gminy w Prostkach
ul. 1 Maja 44B
19-335 Prostki
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (87) 611 20 12
faks (087) 611 20 79
www.prostki.pl


Wójt Gminy Prostki zaprasza do udziału w negocjacjach zakresu przedmiotu zamówienia oraz do składania wstępnych ofert cenowych na wykonanie zewnętrznego audytu finansowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Prostkach.


DANE PRZEDSIĘBIORSTWA:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
ul. Kolejowa 26
19-335 Prostki
KRS 0000078775
NIP 848-100-17-66
REGON 790275386


PROPONOWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMALNY ZAKRES ZADAŃ:
1. Przeprowadzenie zewnętrznego audytu finansowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Prostkach pod względem finansowo – organizacyjnym obejmującego w szczególności następujące zagadnienia:
a) prawidłowość stosowanego systemu księgowego w zakresie:
- przyjętych i stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,
- prawidłowości operacji gospodarczych,
- prawidłowego ujmowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
- rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- poprawności inwentaryzacji;
b) prawidłowość rozliczania podatku VAT;
c) ocena prawidłowości przeprowadzania przez Spółkę postępowań w trybie zamówień publicznych, w tym do 30.000,00 Euro.
d) analiza składników majątku ruchomego i nieruchomości Spółki wraz z oceną celowości i kosztów ich utrzymania
e) ocena rodzaju, wysokości i celowości ponoszonych przez Spółkę kosztów usług podmiotów zewnętrznych.
f) ocena prawidłowości i celowości podejmowania lub zaniechania działań w obszarach realizacji działalności gospodarczej Spółki w zakresie:
- zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
- wytwarzania energii cieplnej i zaopatrzenia w ciepło odbiorców
- gospodarki komunalnej (administrowanie, organizacja i struktura ściągania należności, remonty, windykacja należności)
- zadań zleconych przez gminę
- pozostałej działalności usługowej
g) ocena prawidłowości rozliczania kosztów działalności Spółki w zakresie:
- zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
- wytwarzania energii cieplnej i zaopatrzenia w ciepło odbiorców
- gospodarki komunalnej (administrowanie, organizacja i struktura fakturowania należności, remonty, windykacja należności)
- zadań zleconych przez gminę
- pozostałej działalności usługowej
h) analizę podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych Przedsiębiorstwa (struktury aktywów i pasywów, rentowności oraz płynności finansowej) za rok 2015 i 2016.
i) analizę przychodów z działalności Przedsiębiorstwa i kosztów ich uzyskania za rok 2015 i 2016.
j) ocenę prawidłowości ustalenia wyniku finansowego na dzień 31.12.2015 r. i jego podziału.
k) analiza przyczyn pogorszenia się sytuacji finansowej spółki w 2016 r. – jaki wpływ miały na to realizowane inwestycje w 2014 r.
l) wyliczenie wskaźników za okres 3 lat poprzedzających udzielenie zamówienia (łącznie lub z rozbiciem na poszczególne lata) w stosunku do wartości całkowitego przychodu z działalności kontrolowanej do wartości całkowitej spółki (2014; 2015; 2016)


2. Okres objęty przedmiotem zamówienia: od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.
3. Zewnętrzny audyt finansowy należy przeprowadzić w oparciu o procedury i standardy przeprowadzania audytu finansowego sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania budżetu oraz ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem:
• ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 1870)
• ustawy z 29.08.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2016r. poz.1047 z późn. zm.)
• ustawy z 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz.U.2016r. poz.1000 z późn. zm.)
• ustawy o podatku VAT oraz innych ustaw podatkowych obowiązujących w zakresie rozliczeń podatkowych Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.


MIEJSCE PRZEPROWADZENIA AUDYTU
Audyt należy przeprowadzić: – w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Prostkach ul. Kolejowa 26, 19-335 Prostki


TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Data rozpoczęcia: w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy
Data zakończenia: do dnia 31 maja 2017 r.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
1. potwierdzenie uprawnień podmiotu audytorskiego do wykonywania czynności rewizji finansowej (badania sprawozdań finansowych),
2. wykaz wykonanych audytów podmiotów finansowanych ze środków publicznych z podaniem nazwy podmiotu audytowanego, ich wartości, dat wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że usługi te zostały wykonane należycie (w tym co najmniej jednej spółce komunalnej)
3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu audytu z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
4. oświadczenie o bezstronności i niezależności wykonawcy oraz każdej osoby wchodzącej w skład zespołu audytowego
5. informację o ubezpieczeniu podmiotu audytorskiego od ryzyka zawodowego,
6. możliwy, proponowany przez Wykonawcę zakres wykonania audytu (minimum zakresu stanowi propozycja określona przez Zamawiającego)
7. termin wykonania usługi,
8. cenę netto i brutto za całość wykonania usługi oraz za każdy jej element (wycena każdego zadania oddzielnie).


INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU NEGOCJACJI
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 07 kwietnia 2017 r. do godz. 13.00.
- bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Prostkach (I piętro)
- korespondencyjnie (Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki) – w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na przeprowadzenie zewnętrznego audytu finansowego”
- pocztą elektroniczną na adres sekretariat@prostki.pl
2. Propozycje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia zamówienia żadnemu z Wykonawców składających ofertę bez podawania przyczyn.
4. Po wpłynięciu ofert, zamawiający przeanalizuje ich zakres i wybierając najszerszy będzie kontaktował się z wybranymi Wykonawcami w celu dalszego negocjowania najtańszej ceny zamówienia.
5. Ewentualny wybór Wykonawcy nastąpi w terminie 7 dni od terminu składania propozycji cenowych.

Osoba do kontaktu: Alicja Waszkiewicz
tel. 87 6112078

Opublikowano: 24 marca 2017 13:48

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zaproszenie do negocjacji [160.73 KB]

Zawiadomienie o wyborze oferty [169.76 KB]

Ogłoszenie zawiadomienia o wyborze oferty [276.35 KB]

Wyświetleń: 342

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl