Zapytanie ofertowe na dostawę bonów towarowych niezbędnych do realizacji świadczenia wychowawczego i rodzinnego

Znak: ŚW.271.1.2017.1
 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euroW związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, w celu „rozeznania rynku” uprzejmie zaprasza do składania ofert wykonania zamówienia obejmującego:


 
Dostawę bonów towarowych niezbędnych do realizacji świadczenia wychowawczego i rodzinnego.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych o wartości nominalnej i nabywczej 100 zł dla klientów Urzędu Gminy Prostki w ilości 220 sztuk.
b) Podana przez Zamawiającego ilość bonów jest ilością przewidywaną do realizacji w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia zamówienia, w zależności od ilości wydawanych decyzji. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej za rozszerzenie bądź nierozszerzenie wartości zamówienia w terminie wykonania zamówienia.
c) Dostawa transportem, na koszt i ryzyko Dostawcy do siedziby Zamawiającego: Prostki, ul. 1 Maja 44B; raz w miesiącu, (do 10 każdego miesiąca), w godzinach 7:00 do 15:00.
d) Pod pojęciem bonów towarowych, zwanych dalej bonami, należy rozumieć emitowane i oferowane przez wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503).
e) Zamawiający ani okaziciel bonów nie mogą ponosić żadnych dodatkowych kosztów i innych opłat manipulacyjnych z tytułu ich realizacji, aktywacji, ubezpieczenia itp. W cenie bonów towarowych należy uwzględnić wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia, m.in.: koszty dostaw przedmiotu zamówienia, jego wydania i obsługi, przechowania, transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszty dokonywania transakcji przez posiadaczy bonów w całym okresie realizacji umowy, a także wszelkie opłaty o charakterze publicznym, prowizje, ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę, itp.
f) Każdy bon towarowy musi uprawniać jego okaziciela do nabywania towarów i usług na kwotę odpowiadającą nominałowi wskazanemu na bonie.
g) Bony towarowe, muszą umożliwiać nabywanie towarów w wielobranżowych punktach handlowych, oferujących co najmniej asortyment taki jak:
- spożywczy (z wyłączeniem zakupu alkoholu i wyrobów tytoniowych),
- mięsny i wędliniarski,
- chemia gospodarcza,
- kosmetyki,
- sprzęt AGD i RTV,
- odzież, obuwie,
- meble,
- art. dziecięce,
- art. farmaceutyczne.
Wymieniony wyżej asortyment winien być dostępny dla kupujących w ilościach jednostkowych bez wymogu kupowania opakowań zbiorczych.
h) Nabywanie towarów i usług musi być możliwe w punktach handlowych położonych w szczególności na terenie gminy Prostki, Ełku i Grajewa. W załączeniu należy dołączyć wykaz punktów handlowych wraz z adresami.
i) Dostawa bonów towarowych w ilości:
- ilość dostarczanych comiesięcznie bonów będzie każdorazowo, uprzednio uzgadniana.
j) Dostawa bonów towarowych o nominałach:
- 100 złotych.
k) Faktura/rachunek za bony winna być dostarczona Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia dostawy (inna forma dowodu zakupu nie zostanie przyjęta).
l) Zapłata za bony nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zamówienia: Agnieszka Szulc tel. 87 611 28 58, e-mail: agnieszka.szulc@prostki.pl

3. Termin składania ofert:
Ofertę należy składać do dnia: 03.02.2017 r. do godz. 9:00 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu)

4. Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki – sekretariat
zapakowaną w kopertę ofertę (formularz ofertowy) należy oznaczyć w następujący sposób: „Oferta na dostawę bonów towarowych niezbędnych do realizacji świadczenia wychowawczego i rodzinnego”.

5. Kryteria oceny ofert:
 a) ilość placówek handlowych realizujących bony – 80 pkt.
 b) długość terminu realizacji oferowanych bonów – 10 pkt.
 c) szerokość asortymentu – 10 pkt.

Kryterium I : ilość placówek handlowych realizujących bony – 80 pkt.
W kryterium „ilość placówek handlowych realizujących bony” pod uwagę będzie brana ilość placówek realizujących bony na terenie gminy Prostki, Ełku i Grajewa.
Maksymalna ilość punktów, która może być przyznana w tym kryterium to 80 pkt.
Punkty w tym kryterium przyznawane będą wg. następujących zasad:
R = Tn / T max X 80
R – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę.
Tn - ilość punktów handlowych w badanej ofercie.
T max – oferta z najwyższą ilością punktów handlowych.
W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

Kryterium II: długość terminu realizacji oferowanych bonów – 10 pkt.
Ocena ofert według kryterium „długość terminu realizacji oferowanych bonów” prowadzona będzie
z zastosowaniem punktacji i zasad jak niżej:
W = Wo / Wnw x 10
gdzie:
W – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę.
Wo – okres ważności zaoferowany w ocenianej(badanej) ofercie.
Wnw – najdłuższy okres ważności realizacji bonów spośród ocenianych ofert.

Maksymalny akceptowany przez Zamawiającego okres realizacji bonów towarowych to 12 miesięcy. Zaoferowanie okresu dłuższego spowoduje przyjęciem przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert okresu maksymalnego tj. 12-miesięcznego.
Minimalny akceptowany przez Zamawiającego okres realizacji bonów towarowych to 3 miesiące. Zaoferowanie okresu krótszego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

Kryterium III: szerokość asortymentu – 10 pkt.
Ocena ofert według kryterium „szerokość asortymentu” prowadzona będzie z zastosowaniem punktacji i zasad jak niżej:
A = Ao / Anw x 10
gdzie:
 A – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę.
 Ao – szerokość asortymentu w ocenianej(badanej) ofercie.
 Anw – największy oferowany asortyment spośród ocenianych ofert.

Za każdą oferowaną branże można otrzymać 1 punkt.
W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów za wszystkie kryteria. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

6. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Opublikowano: 17 stycznia 2017 14:03

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [134.14 KB]

Formularz oferty [26.67 KB]

Zawiadomienie o wyborze oferty [29.07 KB]

Wyświetleń: 443

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl