Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Prostki

Oznaczenie sprawy: GK. 703.3.2016


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


I. Zamawiający.
Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa:
Wójt Gminy Prostki
19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B
tel. (087) 6112012, fax. (087) 6112079


II. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Prostki
1. Przedmiotem zamówienia jest :
Usługa polegajace na odbiorze, transporcie i zagospodarowanie z przekazaniem do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku odpadów komunalnych z terenu gminy Prostki z podziałem na trzy zadania :
Zadanie I
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Prostki.
Zadanie II
Wywóz odpadów stałych z przystanków autobusowych.
Zadanie III
a/ Likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie gminy.
b/ Obsługa imprez masowych organizowanych przez gminę i jednostki organizacyjne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 .


III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2017 r., do 31 grudnia 2017 r.


IV. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Prostki” w terminie do 22.12.2016 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Zamawiającego /I piętro pokój nr 106/.


V. Oferta powinna zawierać:
a) Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2;
b) Parafowane projekty umów zał. nr 3a. 3b, 3c.
c) Parafowany opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1.

 

VI. Termin związania ofertą - 30 dni


VII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.
1. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki, dokonana zostanie ocena ofert na podstawie następujących kryteriów :
część - zadanie I – cena łączna brutto za okres 12 m-cy
część - zadanie II – cena łączna brutto za okres 12 m-cy
część - zadanie III – cena brutto za 1 tonę /Mg/ /wyliczona jako średnia arytmetyczna ceny 1 Mg likwidacji dzikiego wysypiska i 1 Mg odpadów z imprez (C = /koszt 1 Mg(ldw) + koszt 1 Mg(oi)/ x 0,5 )
Oferta z najniższą ceną / poszczególne części - zadania/ otrzyma 100 punktów. Każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, liczoną według wzoru :

 

Cmin
    C = ———— x 100
Cx


C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,
Cmin – cena brutto ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cx - cena brutto rozpatrywanej oferty.
2. Oferent w cenie ryczałtowej powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją poszczególnych zadań.


VIII. Dodatkowe informacje.
1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 87 6112859.
2. Oferent może złożyć jedną ofertę na poszczególne zadania.


IX. ZAŁĄCZNIKI do zaproszenia

Lp

Nazwa załącznika

Zał Nr

1.

Opis przedmiotu zamówienia

1

2.

Formularz ofertowy

2

3.

WZÓRY UMÓW -  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMÓW

- 3a nieruchomości niezamieszkałe

3a

- 3b – przystanki autobusowe

3b

- 3c - dzikie wysypiska i imprezy masowe gminy i jedn. podległych

3c

4.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

4

5.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWYCH

5

6.

WYKAZ PRZYSTANKOW NA TERENIE GMINY PROSTKI

6

7.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prostki

7

8.

MAPA GMINY PROSTKI

8

Opublikowano: 19 grudnia 2016 11:57

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [68.63 KB]

Załączniki do zapytania ofertowego [4.9 MB]

Informacja o wyborze ofert [37.1 KB]

Wyświetleń: 1234

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl