Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Prostki

Ogłoszenie nr 656288-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

Gmina Prostki: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Prostki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Prostki, krajowy numer identyfikacyjny 790671136, ul. 1 Maja  44B , 19-335  Prostki, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (87) 611 20 12, e-mail sekretariat@prostki.pl, faks (087) 611 20 79.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy: http://bip.prostki.pl/
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.prostki.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Urząd Gminy, 19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44b

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Prostki
Numer referencyjny: GK.703.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z punktów gromadzenia odpadów (PGO) z: 2.1. Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe),2.2. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (nieruchomości niezamieszkałe w tym przystanki autobusowe), 2.3. Nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 2.4. Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz obsługa imprez masowych.3. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i transport odpadów ze wszystkich wyżej wymienionych rodzajów nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Prostki do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) zlokalizowanej w Siedliskach tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o.o. Siedliska 77, 19-300 Ełk4. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i transport następujących rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli wyżej wymienionych nieruchomości: 4.1. Segregowanych: 4.1.1. Papier (15 01 01, 20 01 01) z PGO do RIPOK 4.1.2. Szkło (15 01 07, 20 01 02) z PGO do RIPOK 4.1.3. Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (15 01 06, 15 01 05, 15 01 02, 15 01 04, 20 01 39, 20 01 40) z PGO do RIPOK 4.1.4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (20 01 08, 20 02 01) z PGO do RIPOK 4.2. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01) z PGO do RIPOK. 4.3. Odpadów wielkogabarytowych (20 03 07) z PGO do RIPOK 4.4. Zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (20 01 35*, 20 01 36, 20 01 21*, 20 01 23*) z PGO do RIPOK4.5. Popiołów pochodzących z palenisk domowych (20 01 99) z PGO do RIPOK. 4.6. Zużytych opon (16 01 03) z PGO do RIPOK. 4.7. Przeterminowanych leków (20 01 32) z PGO do RIPOK.5. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do PGO /do „gniazd”/ pojemników na odpady komunalne oraz do właścicieli nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z zadeklarowaną formą zbierania odpadów. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie pojemników zbiorczych i worków na popiół pochodzący z gospodarstw domowych /dotyczy okresu grzewczego/.7. Przedmiot zamówienia obejmuje kontrolę właścicieli nieruchomości w zakresie zadeklarowanej formy zbierania odpadów komunalnych i informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach. 8. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramów odbioru odpadów komunalnych. 9. Orientacyjna ilość odpadów do odbioru i transportu w ramach przedmiotu zamówienia wynosi : - nieruchomości zamieszkałe - ok. 1260 Mg, - nieruchomości niezamieszkałe - ok. 165 Mg. 10. Podana ilość odpadów jest jedynie wartością szacunkową mającą na celu ułatwienie oszacowania przedmiotu zamówienia i nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy z tytułu źle oszacowanego przedmiotu zamówienia. 11. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi, czyli kierowców samochodów specjalistycznych przeznaczonych do odbioru odpadów oraz ładowaczy.12. Wykonawca przekaże zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa wyżej. Oświadczenie stanowi zał. nr 1 do umowy. W odniesieniu do podwykonawców powyższe oświadczenie należy złożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo. Bez spełnienia tego wymogu osoby te nie będą mogły wykonywać prac związanych z realizacją przedmiotu umowy z winy wykonawcy. W przypadku zmiany w trakcie realizacji zamówienia osób wykonujących czynności o których mowa wyżej, wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu aktualnego oświadczenia w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany.13. W przypadku, gdy wykonawca nie dochowa terminów o których mowa w pkt. 3 zamawiający obciąży wykonawcę karą umowną, o której mowa w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ. 14. Przedstawiciel zamawiającego ma prawo w każdym momencie trwania umowy skontrolować osoby wykonujące prace związane z realizacją przedmiotu umowy o których mowa w pkt. 2. W sytuacji, gdy zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu przez wykonawcę/podwykonawcę, może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia oświadczenia i oświadczenia o aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę wykonawca zapłaci zamawiającemu kary o których mowa w projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.15. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 16. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. W tej sytuacji Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 18. Wykonawcy ponoszą wyłączna odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia, wyjaśnienia, i zmiany SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia oraz uzyskania informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty lub wykonanie robót.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90512000-9
90514000-3
90533000-2
90513100-7
90000000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, w wysokości do 10 % zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie zbieżnym z kodem CPV.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, tj. na kwotę nie niższą niż 20 % wysokości kwoty brutto wynagrodzenia zawartego w ofercie Wykonawcy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c) posiadają niezbędną zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca na żądanie zamawiającego przedłoży wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3. Wykaz oświadczeń potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, do złożenia których zamawiający wezwie wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona w postępowaniu na wykonanie usługi 1) w celu potwierdzenia posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi niżej wymienione dokumenty : a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1454. ze zm.), który prowadzi Wójt Gminy Prostki. b) zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2016 poz. 1987 ze zmianami). 2) w celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia - Wykonawca na żądanie zamawiającego przedłoży polisę potwierdzającą zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych osób trzecich na kwotę nie niższą niż 20% wysokości kwoty wynagrodzenia brutto przez cały okres realizacji umowy. W przypadku gdy umowa ubezpieczeniowa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy, wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania zamawiającemu kopii kolejnych umów. 3) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia – Wykonawca na żądanie zamawiającego przedłoży wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Pojazdy do odbioru odpadów muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013.122 t.j.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Część VII WADIUM 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości : 15.000,00zł /słownie: piętnaście tysięcy/. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w jednej z form podanych w art. 45 ust. 6 ustawy:• pieniądzu;• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;• gwarancjach bankowych;• gwarancjach ubezpieczeniowych;• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014.1804 t.j. z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ełk O/Prostki konto nr : 89 9331 0004 0030 0300 0101 0002 z dopiskiem : „Wadium przetargowe - nr sprawy GK.703.1.2018” 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelewem) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Zwrotu wpłaconego wadium wykonawcom Zamawiający dokona w trybie art. 46 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 46 pkt 4a i 5.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
cena pojemniki 30,00
termin płatności 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach : 1) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy, 2) udokumentowane zmiany wynagrodzenia wynikające ze zmiany stawki podatku VAT, 3) zmiany w trakcie wykonywania umowy z powodu zmiany przepisów, norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-11, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Opublikowano: 03 grudnia 2018 19:15

Kategoria: Zamówienia publiczne - przetargi

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 656288-N-2018 z dnia 03.12.2018 r. [203.79 KB]

SIWZ z załącznikami [2.87 MB]

Informacja o otwarciu ofert [28.43 KB]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [46.07 KB]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500298451-N-2018 z dnia 13.12.2018 r. [137.76 KB]

Wyświetleń: 368

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl