Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Prostki

Ogłoszenie nr 8609 - 2017 z dnia 2017-01-16 r.


Prostki: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Prostki
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie


Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie


Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Prostki, krajowy numer identyfikacyjny 790671136, ul. 1 Maja  44B, 19-335  Prostki, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (87) 611 20 12, faks (087) 611 20 79, e-mail sekretariat@prostki.pl Adres strony internetowej (URL): bip.prostki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY PROSTKI
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Prostki, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 t.j. z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prostki przyjętego Uchwałą Nr XXIV.140.2016 Rady Gminy Prostki z dnia 27 lipca 2016 roku. Odbiór, transport i przekazanie do RIPOK w Siedliskach będzie odbywał się z następujących miejscowości : Prostki, Bobry, Bogusze, Borki, Bzury, Cisy, Ciernie, Czyprki, Dąbrowskie, Długochorzele, Długosze, Dybowo, Dybówko, Glinki, Gorczyce, Guty Rożyńskie, Jebramki, Katarzynowo, Kibisy, Kobylin, Kobylinek, Kopijki, Kosinowo, Krupin, Krzywe, Krzywińskie, Kurzątki, Lipińskie Małe, Marchewki, Miechowo, Miłusze, Niedźwiedzkie, Nowaki, Olszewo, Ostrykół, Popowo, Prostki-Osiedle Leśne, Rożyńsk Wielki, Sokółki, Sołtmany, Taczki, Wiśniowo Ełckie, Wojtele, Zawady-Tworki i Żelazki. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy: 7510 osób /dane z ewidencji ludności - na koniec 2016 r. /. Liczba mieszkańców zadeklarowanych – 5557 osób. Liczba budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych – 1074.

II.5) Główny kod CPV): 90500000-2,
Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90514000-3, 90533000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust 1. pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki : a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w związku z koniecznością zapewnienia od 01 lutego 2017 roku odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Prostki do 31grudnia 2017 roku. Ponadto na podstawie art. 3 ust. 2 oraz art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250) nałożyła na gminy obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do negocjacji został zaproszony wykonawca usługi, ponieważ zlecone zadnie mieści się w ramach, dla których utworzono spółkę, a ponadto podmiot ten posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do świadczenia powyższej usługi, zna specyfikę zamówienia, ma opracowany harmonogram i system odbioru odpadów z terenu gminy, w związku z tym nie będzie musiał dokonywać dodatkowych czynności koniecznych do rozpoczęcia realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie, co pozwoli na zachowanie ciągłości odbioru odpadów od mieszkańców. Ponieważ podmiot ten we wcześniejszym okresie świadczył tę usługę – do czerwca 2013 r.. W świetle powyższego należy stwierdzić, że udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest uzasadnione i zgodne z obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.,  pukprostki@wp.pl,  19-335 Prostki, ul. Kolejowa 26,  19-335,  Prostki,  kraj/woj. warmińsko-mazurskie

Opublikowano: 16 stycznia 2017 13:41

Kategoria: Zamówienia publiczne - przetargi

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 8609-2017 z dnia 16.01.2017 r. [121.87 KB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 13670-2017 z dnia 25.01.2017 r. [115.23 KB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 19979-2017 z dnia 06.02.2017 r. [115.3 KB]

Wyświetleń: 924

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl