Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - pomieszczenie świetlicy wiejskiej w budynku nr 8B w Miłuszach

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 j. t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:
- pomieszczenie świetlicy wiejskiej  w budynku nr 8B w Miłuszach, budynek uwidoczniony jest w księdze wieczystej numer KW OL1E/00012928/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ełku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Do użyczenia przeznaczone jest pomieszczenie świetlicy o pow. użytkowej 168 m², w tym z pomieszczeniami socjalnymi oraz łazienką.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Jest to budynek użyteczności publicznej.
Biorącym w użyczenie jest Koło Gospodyń Wiejskich w Miłuszach z siedzibą Miłusze 8B, 19 – 335 Prostki.
Okres użyczenia wynosi 3 lata.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Miłusze.

Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Opublikowano: 15 czerwca 2020 09:13

Kategoria: Obrót mieniem - dzierżawa nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 60

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl