Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - działka oznaczona numerem ewidencyjnym 249, położona w miejscowości Prostki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 j. t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 249, położona w miejscowości Prostki, obręb Prostki, gmina Prostki zapisana w księdze wieczystej numer KW OL1E/00012923/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ełku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka numer 249 o pow. 1,5578 ha jest zabudowana budynkiem socjalnym o pow. 80,60 m² w skład którego wchodzą dwie szatnie dla piłkarzy, dwa pomieszczenia gospodarcze, szatnia dla sędziów, magazynek i toalety.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość stanowi obszar sportowy i rekreacyjny tzw. „stadion leśny”.
Biorącym w użyczenie jest Klub Sportowy „Pojezierze” w Prostkach.
Okres użyczenia wynosi 3 lata.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Opublikowano: 30 kwietnia 2020 08:02

Kategoria: Obrót mieniem - dzierżawa nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 168

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl