Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - pomieszczenia biurowe i socjalne w budynku Urzędu Gminy Prostki przy ul. 1 Maja 44B w Prostkach

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 j. t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:
- pomieszczenia biurowe i socjalne w budynku Urzędu Gminy Prostki przy ul. 1 Maja 44B w Prostkach, budynek uwidoczniony jest w księdze wieczystej numer KW OL1E/00012923/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ełku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Do użyczenia przeznaczonych jest pięć pomieszczeń biurowych o pow. użytkowej 74,3 m², dwa pomieszczenia socjalne o pow. użytkowej 8,87 m², pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 2,12 m² oraz łazienki o pow. użytkowej 2,76 m², łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia wynosi: 88,05 m².
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Jest to budynek użyteczności publicznej.
Biorącym w użyczenie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach z siedzibą przy ul. 1 Maja 44B w Prostkach, 19 – 335 Prostki.
Okres użyczenia wynosi 3 lata.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Opublikowano: 15 lutego 2020 23:13

Kategoria: Obrót mieniem - dzierżawa nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 192

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl