Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - grunt stanowiący działkę nr: 470/21 obręb Prostki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 j.t.) w związku z Uchwałą Nr. XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. ze zmianami, Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Przeznacza się do dzierżawy następujący część gruntu na terenie Kompleksu Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego w Prostkach o pow. 25 m2, pod prowadzenie ogródka sezonowego w którym prowadzona będzie tzw. mała gastronomia.

1. Grunt stanowiący działkę nr: 470/21 obręb Prostki uwidocznioną w Księdze wieczystej nr OL1E/00012923/6.

2. Powierzchnia części działki przeznaczonej do dzierżawy wynosi 0,0025 ha.
a) Czynsz określa się w wysokości:
- z tytułu dzierżawy gruntu 170,00 zł netto miesięcznie,
b) Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatek oraz wszelkie należności wynikające z przedmiotu dzierżawy.
c) Grunt przeznacza się do dzierżawy na okres do 2 lat.

3. Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony prawami.

4. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B w Prostkach pok. Nr 10 w godz. od 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, tel. 87 611 28 63.

Opublikowano: 31 maja 2019 23:31

Kategoria: Obrót nieruchomościami - dzierżawa nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 127

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl