Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - działka oznaczona numerem ewidencyjnym 362/14, położona w miejscowości Prostki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 j. t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 362/14, położona w miejscowości Prostki, obręb Prostki, gmina Prostki zapisana w księdze wieczystej numer KW OL1E/00031698/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ełku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka numer 362/14 o pow. 0,0943 ha jest niezabudowana.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
Biorącym w użyczenie jest Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach z siedzibą przy ul. 1 Maja 19A w Prostkach, 19 – 335 Prostki.
Okres użyczenia wynosi 6 miesięcy.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Opublikowano: 13 kwietnia 2019 22:09

Kategoria: Obrót nieruchomościami - dzierżawa nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 80

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl