Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część działki nr 1457/25

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący grunt stanowiący własność Gminy Prostki przeznaczony do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

1. Część działki nr 1457/25 o pow. 0,0391 ha położona w obrębie Prostki uwidoczniona jest w Księdze wieczystej nr OL1E/00015273/5 prowadzonej przez Sad Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ełku.
2. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w stosunku do powierzchni, wynosi: 30,00 zł neto rocznie.
3. Czynsz płatny będzie do 30 kwietnia każdego roku.
4. Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatek oraz wszystkie należności wynikające z umowy dzierżawy.
5. Grunt przeznacza się do dzierżawy na okres 1 rok.
6. Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony prawami.
7. Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
8. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B w Prostkach pok. Nr 10 w godz. od 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, tel. 87 611 28 63.
9. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Opublikowano: 04 marca 2019 23:56

Kategoria: Obrót nieruchomościami - dzierżawa nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 190

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl