Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, grunt stanowiący działkę nr: 324/24 obręb Prostki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 j.t.) w związku z Uchwałą Nr. XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. ze zmianami, Wójt Gminy Prostki podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Przeznacza się do dzierżawy następujący grunt stanowiący nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci budowy, rozbudowy, eksploatacji i modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej dla celów świadczenia usług telekomunikacyjnych.

1. Grunt stanowiący działkę nr: 324/24 obręb Prostki uwidocznioną w Księdze wieczystej nr OL1E/00012923/6.
2. Powierzchnia działki wynosi 0,0342 ha.
a) Czynsz określa się w wysokości:
- z tytułu dzierżawy gruntu 1.500,00 zł netto miesięcznie,
b) Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatek oraz wszelkie należności wynikające z przedmiotu dzierżawy.
c) Grunt przeznacza się do dzierżawy na okres do 10 lat.
5. Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony prawami.
6. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.
7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B w Prostkach pok. Nr 10 w godz. od 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, tel. 87 611 28 63.

Opublikowano: 04 marca 2019 23:52

Kategoria: Obrót nieruchomościami - dzierżawa nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 169

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl