Przetarg ustny na dzierżawę gruntów położonych na terenie Gminy Prostki

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Prostki
z dnia 8 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy Prostki ogłasza przetarg ustny – licytację na dzierżawę gruntów położonych na terenie Gminy Prostki.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie Komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium.
Wysokość wadium na poszczególne działki określone jest w kolumnie nr. 9 poniższej tabeli (załącznik Nr. 1 do ogłoszenia).
Wpłaty wadium dokonać należy na konto w Banku Spółdzielczym w Ełku Oddział w Prostkach Nr 89 9331 0004 0030 0300 0101 0002 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2019 r. (włącznie). Na dowodzie wpłaty wadium wskazać należy położenie działki (nazwę obrębu – kolumna Nr. 2 oraz numer działki, której wadium dotyczy.
Wpłata wadium upoważnia do udziału w licytacji na działkę wskazaną na dowodzie wpłaty.
Uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą wysokość czynszu dzierżawnego traci wpłacone wadium w przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy.
Wpłacone wadium zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego po podpisaniu umowy dzierżawy.
Wpłacone wadium podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu w przypadku wyłonienia na dzierżawcę innej osoby.
Przewidywany okres dzierżawy określa kolumna nr 8. Przedmiotowe działki przeznaczone do dzierżawy nie są obciążone prawami.
Grunty przeznaczone są na cele rolne. Okazanie granic poszczególnych działek nastąpi na wniosek i koszt dzierżawcy.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu na poszczególne działki przed rozpoczęciem licytacji.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B w Prostkach od poniedziałku do piątku w pok. Nr 10 w godz. od 7.00 – do 15.00, lub pod nr. tel. 87 611 28 63.

Opublikowano: 11 stycznia 2019 08:23

Kategoria: Obrót nieruchomościami - dzierżawa nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Wykaz nieruchomości [50.71 KB]

Wyświetleń: 447

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl