Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej pod garaże obejmujący 11 części działki nr 506/92

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ POD GARŻE
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący grunt stanowiący własność Gminy Prostki przeznaczony do dzierżawy pod istniejące garaże położony w obrębie Prostki

1. Działka nr 506/92 o pow. 0,1831 ha położona w obrębie Prostki uwidoczniona jest w Księdze wieczystej nr OL1E/00012361/8 prowadzonej przez Sad Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ełku.
2. Do dzierżawy przeznacza się 11 części w/w działki o łącznej pow. 0,0229 ha zabudowaną garażami.
3. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w stosunku do powierzchni zaokrąglonej do pełnych ha, wynosi:
- za 0,0015 ha – 94,90 zł netto + VAT;
- za 0,0019 ha – 119,65 zł netto + VAT;
- za 0,0051 ha – 319,68 zł netto + VAT;
- za 0,0018 ha – 112,90 zł netto + VAT;
- za 0,0014 ha – 87,00 zł netto + VAT;
- za 0,0014 ha – 86,36 zł netto + VAT;
- za 0,0014 ha – 89,81 zł netto + VAT;
- za 0,0018 ha – 116,21 zł netto + VAT;
- za 0,0030 ha – 191,35 zł netto + VAT;
- za 0,0018 ha – 115,70 zł netto + VAT;
- za 0,0018 ha – 113,91 zł netto + VAT;
4. Czynsz płatny będzie do 30 kwietnia każdego roku.
5. Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatek oraz wszystkie należności wynikające z umowy dzierżawy.
6. Grunt przeznacza się do dzierżawy na okres 2 lat z przeznaczeniem pod garaże.
7. Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony prawami.
8. Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
9. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B w Prostkach pok. Nr 10 w godz. od 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, tel. 87 611 28 63.
10. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Opublikowano: 07 grudnia 2018 11:33

Kategoria: Obrót nieruchomościami - dzierżawa nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 284

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl