Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej pod garaże obejmujący 2 części działki nr 362/5

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ POD GARŻE

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący grunt stanowiący własność Gminy Prostki przeznaczony do dzierżawy pod istniejące garaże położony w obrębie Prostki

1. Działka nr 362/5 o pow. 0,0124 ha położona w obrębie Prostki uwidoczniona jest w Księdze wieczystej nr OL1E/00031698/8 prowadzonej przez Sad Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ełku.
2. Do dzierżawy przeznacza się 2 części w/w działki o łącznej pow. 0,0030 ha zabudowane garażami.
3. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w stosunku do powierzchni zaokrąglonej do pełnych ha, wynosi:
- za 0,0015 ha – 94,90 zł netto + VAT;
- za 0,0015 ha – 94,90 zł netto + VAT.
4. Czynsz płatny będzie do 30 kwietnia każdego roku.
5. Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatek oraz wszystkie należności wynikające z umowy dzierżawy.
6. Grunt przeznacza się do dzierżawy na okres 2 lat z przeznaczeniem pod garaże.
7. Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony prawami.
8. Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
9. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B w Prostkach pok. Nr 10 w godz. od 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, tel. 87 611 28 63.
10. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.


Opublikowano: 07 grudnia 2018 10:59

Kategoria: Obrót nieruchomościami - dzierżawa nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 170

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl