Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - działka oznaczona numerem ewidencyjnym 504/2, położona w miejscowości Prostki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 j. t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 504/2, położona w miejscowości Prostki, obręb Prostki, gmina Prostki zapisana w księdze wieczystej numer KW OL1E/00013219/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ełku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka numer 504/2 o pow. 0,3654 ha zabudowana jest budynkiem użytkowym przy ul. 1 Maja 2C o pow. 742 m².
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Jest to zabudowana działka gruntu na której znajduję się budynek użytkowy wolnostojący.
Biorącym w użyczenie jest Stowarzyszenie Historyczne „Granica” z siedzibą Krupin 7, 19 – 335 Prostki.
Okres użyczenia wynosi 3 lata.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Opublikowano: 20 lipca 2018 22:56

Kategoria: Obrót nieruchomościami - dzierżawa nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 280

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl