Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 1457/37 w gminie Prostki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. ze zmianami

podaje się

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie gminne przeznaczonej do sprzedaży położonej w gminie Prostki, pow. ełcki, woj. warmińsko - mazurskie

I. Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Obręb Prostki, KW Nr OL1E/00015273/5.
- działka nr 1457/37 o pow. 0,1140 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:
RVI – 0,1140 ha.

Działka położona jest w miejscowości Prostki, przy ul. Sadowej. Lokalizacja – przy drodze nieutwardzonej (ul. Sadowa). Sąsiedztwo – tereny niezabudowane przeznaczone pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tereny szkolne (szkoła podstawowa), od strony południowej tereny zajęte przez ogródki działkowe, od strony południowo wschodniej tereny nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych. Kształt – zbliżony do prostokąta. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – droga gminna nieutwardzona (dz. 1457/14). Działka jest niezabudowana, rzeźba terenu równa.
Dostępne media: wodociąg i kanalizacja sanitarna (w drodze gminnej – dz. 1457/14), energia elektryczna i sieć telekomunikacyjna – ok. 100 m w ul. Szkolnej. Dostęp do drogi publicznej nieutwardzonej.

Cena nieruchomości wynosi: 80 000,00 zł,-
Do wymienionej wartości zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.

Wymieniona nieruchomości jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy (Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Prostki z dnia 27 września 2019 r.) przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną.
Działka nie jest obciążona umowami najmu.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Opublikowano: 30 października 2020 21:37

Kategoria: Obrót mieniem - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 48

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl