Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 732/1, obręb Prostki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn.zm.)

Wójt Gminy Prostki

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Prostki została przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
1) numer księgi wieczystej: Kw nr OL1E/00039614/2
2) nieruchomość niezabudowana, którą stanowi działka gruntu oznaczona ewidencyjnie numerem 732/1, obręb Prostki, oddana w użytkowanie wieczyste.

2. Powierzchnia nieruchomości: 6,3951 ha

3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona numerem 732/1 o pow. 6,3951 ha położona we wschodniej części miejscowości Bogusze, obręb Prostki, poza skupioną zabudową wsi na terenie położonym bezpośrednio przy jeziorze Toczyłowo. Obszar na którym zlokalizowana jest nieruchomość stanowi w przewadze tereny leśne. Dojazd do nieruchomości od strony południowej drogą gruntową nieutwardzoną. Najbliższe otoczenie stanowią nieruchomości leśne, od strony północno – wschodniej jezioro Toczyłowo, od strony zachodniej teren zagospodarowany na potrzeby turystyczne.
W chwili obecnej działka sklasyfikowana jest jako Ls – las i Ps – pastwiska trwałe. Kształt – zróżnicowany. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – droga gminna – dz. 731/4. Działka częściowo ogrodzona. Dostępne media: energia elektryczna, wodociąg.
Prawo użytkowania wieczystego: okres użytkowania – 2095-11-02.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość położona na obszarze nie objętym ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki.

5. Cena nieruchomości:
- wartość rynkowa prawa własności gruntowej 610.100,00,- zł
- wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 373.100,00,- zł
kwota do zapłaty 237.000,00 zł

6. Terminy wnoszenia opłat:
Termin i forma zapłaty należności określony zostanie szczegółowo w protokole z rokowań w sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży.

7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia:
Nieruchomość gruntowa zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

8. Pierwszeństwo nabycia:
1) przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od daty wywieszenia wykazu.
2) w razie uchybienia w/w terminu pierwszeństwo wygasa.
3) osoby, o których mowa w punkcie 1) nabywają nieruchomość na warunkach określonych w art.67 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B w Prostkach pok. Nr 10 w godz. od 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, tel. 87 611 28 63.
Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Bogusze.

Opublikowano: 30 października 2020 21:28

Kategoria: Obrót mieniem - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 62

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl