Obwieszczenie w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 343 obręb 0036 Wiśniowo Ełckie, gmina Prostki

RI.6733.6.2019.7

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 § 1 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam

że w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 343 obręb 0036 Wiśniowo Ełckie, gmina Prostki gmina Prostki zebrany został materiał dowodowy.
W dniu 30.09.2019r. akta sprawy zostały uzupełnione o opinię dotyczącą kwalifikacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 343 obręb 0036 Wiśniowo Ełckie, gmina Prostki sporządzoną przez mgr inż. Łukasza Czyleko, który postanowieniem Wójta Gminy Prostki znak: RI.6733.6.2019.3 z dnia 11 września 2019r. został powołany na biegłego w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z wnioskami i podsumowaniem zawartymi w opinii biegłego:
„Przeprowadzona wyżej analiza pozwala wskazać następujące wnioski:
a) przedłożone przez Wnioskodawcę opracowania nie uwzględniają orzecznictwa sądowoadministracyjnego w zakresie kwalifikacji przedsięwzięć polegających na budowie stacji bazowych telefonii komórkowej (instalacji radiokomunikacyjnych);
b) rozbieżności w wynikach dotyczących wysokości wektora teoretycznej wiązki w miejscach badania pomiędzy niniejszym opracowaniem a materiałem przedłożonym przez Wnioskodawcę wynikają z różnic w zakresie danych wejściowych do analizy, tzn. rzędnych wysokościowych, jednak nie wpływają w istotny sposób na kwalifikację przedsięwzięcia;
c) obszary wyznaczone wektorem o długości 200 m od środka elektrycznego planowanych anten, w osi głównej promieniowania mogą zostać zabudowane. Dopuszczenie zabudowy tych terenów wynika: z wydanej dla działki 342/2 obr. Wiśniowo Ełckie decyzji o warunkach zabudowy oraz z analizy istniejącej wysokości zabudowy. Analiza możliwego, przyszłego zagospodarowania tych terenów pozwala na stwierdzenie, iż obszary te będą stanowić miejsca dostępne dla ludzi, zgodnie z definicją zawartą w punkcie 4.10 niniejszego opracowania, tzn. wysokość przyszłej zabudowy powiększona o 2 m osiągnie wysokości, w których znajdzie się teoretyczna wiązka promieniowania;
d) możliwość zabudowy ww. terenów prowadzi do wniosku, iż w miejscach badania wysokości teoretycznej wiązki (dla wartości maksymalnej tilt), wynoszącej minimalnie 13,37 m n.p.t., mogą powstać budynki mieszkalne o wysokości do 12 m n.p.t., zatem miejsca dostępne dla ludności znajdować się będą na wysokości do 14 m n.p.t. co przy uwzględnieniu definicji zawartej w punkcie 4.10 niniejszego opracowania wskazuje, że tereny działek objętych analizą stanowią dostępne dla ludzi;
e) przeprowadzona analiza pozwala ocenić, że przedmiotowa inwestycja zalicza się do grupy przedsięwzięć o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tzn. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
f) wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winna w swojej treści uwzględniać: typ anten, ich moce, ilość anten na poszczególnych azymutach, na jakiej wysokości mają być zamontowane oraz kierunek ich usytuowania, co wynika z Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2017 r. (sygn. akt II OSK 559/16), gdzie wskazano, że zgodnie z utrwalonym poglądem w orzecznictwie sądowo-administracyjnym nie tylko we wniosku złożonym przez inwestora, ale także w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowe konieczne jest konkretne wskazanie jakiego są to typu anteny, jakiej mocy i wreszcie z ilu anten ma składać się planowana inwestycja, na jakiej wysokości mają być zamontowane oraz kierunek ich usytuowania;
Wobec powyższego, w myśl art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 t.j. z dnia 2018.10.31) niniejsza inwestycja polegająca na budowie i eksploatacji stacji bazowej telefonii komórkowej (instalacji radiokomunikacyjnej), zlokalizowana na terenie działki nr 343 obręb Wiśniowo Ełckie, gmina Prostki, powiat ełcki, województwo warmińskomazurskie, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, gdyż zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 t.j. z dnia 2016.01.18).
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - winno nastąpić przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.”

Pismem z dnia 01.10.2019r. znak: RI.6733.6.2019.5 Pełnomocnik inwestora został wezwany do uzupełnienia złożonego w sprawie wniosku, poprzez przedłożenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym materiałem dotyczącym powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach:
7.00-15.00 w terminie do dnia 7 października 2019 r. Stronom przysługuje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w /w terminie. Po upływie tego terminu, zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że ze względu na konieczność dopełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.: umożliwienia zapoznania się stronom postępowania z zebranym materiałem dowodowym, wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 343 obręb 0036 Wiśniowo Ełckie, gmina Prostki, zostanie rozpatrzony do dnia 08.10.2019 r.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysa wsi Wiśniowo Ełckie.

Informuję, że w myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienia bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Jednym z przepisów szczególnych, do których odsyła art. 49 k.p.a., jest art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opublikowano: 01 października 2019 14:16

Kategoria: Obrót mieniem - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 346

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl