Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne w obrębie Prostki oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1457/37, 1457/38, 1457/39, 1457/43, 1457/44

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Prostki działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.zm) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490).

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne.

I przetarg na poniżej wymienione nieruchomości odbył się w dniu 26 czerwca 2019 r. i zakończył wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe w obrębie Prostki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 1457/37, 1457/38, 1457/39, 1457/43, 1457/44 określone w wykazach z dnia 22 marca 2019 roku podanych do publicznej wiadomości poprzez Sołtysa wsi Prostki, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Prostki oraz na stronie internetowej Urzędu i w prasie lokalnej.
1. Działki uwidocznione są w Księdze wieczystej Nr OL1E/00015273/5.
- działka nr 1457/37 o pow. 0,1140 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako: RVI– 0,1140 ha,
- działka nr 1457/38 o pow. 0,1141 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako: RVI– 0,1141 ha,
- działka nr 1457/39 o pow. 0,1141 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako: RVI– 0,1141 ha,
- działka nr 1457/43 o pow. 0,1004 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako: RVI– 0,1004 ha,
- działka nr 1457/44 o pow. 0,1004 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako: RVI– 0,1004 ha.

Działki położone są w miejscowości Prostki, przy ul. Sadowej. Lokalizacja – przy drodze nieutwardzonej (ul. Sadowa). Sąsiedztwo – tereny niezabudowane przeznaczone pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tereny szkolne (szkoła podstawowa), od strony południowej tereny zajęte przez ogródki działkowe, od strony południowo wschodniej tereny nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych. Kształt – zbliżony do prostokąta.
Działki posiadają dostęp do drogi publicznej – droga gminna nieutwardzona (dz. 1457/14). Działki są niezabudowane, rzeźba terenu równa. Dostępne media: wodociąg i kanalizacja sanitarna (w drodze gminnej – dz. 1457/21), energia elektryczna i sieć telekomunikacyjna – ok. 100 – 110 m w ul. Szkolnej (w zależności od położenia danej działki). Dostęp do drogi publicznej nieutwardzonej.

Cena wywoławcza poszczególnych działek wynosi:
- działka 1457/37 o pow. 0,1140 ha - 60 000,00 zł,-
- działka 1457/38 o pow. 0,1141 ha - 60 000,00 zł,-
- działka 1457/39 o pow. 0,1141 ha - 60 000,00 zł,-
- działka 1457/43 o pow. 0,1004 ha - 52 000,00 zł,-
- działka 1457/44 o pow. 0,1004 ha - 52 000,00 zł,-

Do zaoferowanej kwoty w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 roku (środa) o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Prostki przy ul. 1 Maja 44B w Prostkach w sali konferencyjnej.

Wadium w wysokości 6.000,00 zł wpłacić należy na konto Urzędu Gminy Prostki w BS Ełk O/Prostki Nr 89 93310004 0030 0300 0101 0002 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2019 r. włącznie. Wadium może być wniesione w gotówce lub papierach wartościowych. Wadium wnoszone w papierach wartościowych winno być złożone Komisji przetargowej w terminie do dnia 31 października 2019 r. Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w licytacji na jedną działkę, przy czym za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

Na dowodzie wpłaty należy wskazać miejscowość oraz określić numer geodezyjny nieruchomości gruntowej której wadium dotyczy. Brak określenia nieruchomości, której wadium dotyczy spowoduje niedopuszczenie do przetargu.
Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała
Nr XXV/187/2000 Rady Gminy Prostki z dnia 15 września 2000 r.) przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną.
Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez właściwe miejscowo Starostwo Powiatowe. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w umowie sprzedaży, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich i są sprzedawane bez okazania granic.
Geodezyjne okazanie granic nieruchomości nastąpi na wniosek i koszt nabywcy.
Istnieje możliwość dokonania oględzin nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w terminie od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia poprzedzającego przetarg w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu dokonania oględzin.
Osoba, która w wyniku przetargu zostanie ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży obowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę małżonka na zawarcie umowy sprzedaży na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią do podpisania notarialnej umowy sprzedaży.
Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomości z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku, gdyby powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Prostki.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty w  celu weryfikacji przez komisję przetargową.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej, opłaty sądowej ponosi kupujący.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Urzędu Gminy w celu zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Należność za nabycie nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty.
Wójt Gminy Prostki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu przed jego otwarciem.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, pokój nr 10 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 tel. (87) 611-28-63.
Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej: Gminy  Prostki, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, podane do publicznej wiadomości poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Opublikowano: 20 września 2019 14:03

Kategoria: Obrót mieniem - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 839

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl