Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 37 przy ul. 1 Maja w Prostkach wraz z udziałem w prawie własności gruntu stanowiącego mienie gminne.

Informacja o wyniku przetargu

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym przetargu w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 5 września 2019 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku Nr 37 przy ul. 1 Maja  w Prostkach. Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny Nr 5 w budynku Nr 37 przy ul. 1 Maja w Prostkach wraz z udziałem w gruncie Nr 355/4 o pow. 0,0387 ha obręb Prostki w wysokości 99/1000 części, objęta księgą wieczystą Nr OL1E/00033459/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ełku.

Komisja przetargowa dopuściła do przetargu dwie osoby. Do przetargu przystąpiły dwie osoby.
Cena wywoławcza lokalu wynosiła: 42.500,00 zł;

W wyniku przetargu na lokal mieszkalny został wyłoniony następujący kandydat na nabywcę:
Marek Grzelak reprezentujący firmę ORZEŁ INVESTMENT MAREK GRZELAK, który zaoferował najwyższe postąpienie wartości lokalu Nr 5 w budynku Nr 37 przy ul. 1 Maja w Prostkach w wysokości 64.930,00 zł.

Opublikowano: 16 września 2019 14:48

Kategoria: Obrót mieniem - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 424

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl