Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 37 przy ul. 1 Maja w Prostkach wraz z udziałem w prawie własności gruntu stanowiącego mienie gminne

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Prostki działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.zm) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490).

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności gruntu stanowiącego mienie gminne.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 37 przy ul. 1 Maja w Prostkach wraz z udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 355/4 obręb Prostki, określonego w wykazie z dnia 10 maja 2019 roku podanym do publicznej wiadomości poprzez Sołtysa wsi Prostki, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Prostki oraz na stronie internetowej Urzędu i w prasie lokalnej.

1. Nieruchomość uwidoczniona jest w Księdze wieczystej Nr OL1E/00033459/5.

 

Lokal położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego
nr 37 przy ul. 1 Maja w Prostkach,

- lokal składa się z pokoju, kuchni, korytarza, łazienki, o łącznej pow.  34,80 m².

- do lokalu przynależne są pomieszczenia: piwnica o pow. 25,70 m².

- lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową z sieci, kanalizacyjną
do kolektora, c.o. zdal. czynne, c.w.u., fizyczny piec kaflowy w pokoju, wentylacja grawitacyjna i dymowa.

Wykończenie w poszczególnych pomieszczeniach: posadzki i podłogi – płyta wiórowa, panele podłogowe i PCV rulonowe na podłogach drewnianych. Ściany i sufit – lamperia z boazerii drewnianej, glazura, tynki gładkie malowane farbą emulsyjną, w p. pokoju panele ścienne
i sufitowe drewnopochodne okleinowane. Stolarka okienna – profile PCV jednoramowe. Stolarka drzwiowa drewnopochodna.

Stan techniczno-użytkowy – lokal przeznaczony do remontu.

Wraz z lokalem sprzedaży podlega udział wynoszący 99/1000 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geodezyjnym 355/4 o pow. łącznej 0,0387 ha.

 

Cena wywoławcza wynosi: 42.500,00 zł

Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług /Dz. U. 2018 r., poz. 2174/ sprzedaż lokalu mieszkalnego podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2019 roku (czwartek) o godzinie 10:00w siedzibie Urzędu Gminy Prostki przy ul. 1 Maja 44B w Prostkach w sali konferencyjnej.

Wadium w wysokości 4.300,00 zł wpłacić należy na konto Urzędu Gminy Prostki w BS Ełk O/Prostki Nr 89 93310004 0030 0300 0101 0002 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
2 września 2019 r. włącznie
. Wadium może być wniesione w gotówce lub papierach wartościowych. Wadium wnoszone w papierach wartościowych winno być złożone Komisji przetargowej w terminie do dnia 2 września 2019 r. Wpłata wadium uprawnia do udziału
w licytacji, przy czym za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy
na konto sprzedającego.

Na dowodzie wpłaty należy wskazać miejscowość oraz określić jakiej nieruchomości wadium dotyczy. Brak określenia nieruchomości, której wadium dotyczy spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez właściwe miejscowo Starostwo Powiatowe. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w umowie sprzedaży,
że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i są sprzedawane bez okazania granic.

Geodezyjne okazanie granic nieruchomości nastąpi na wniosek i koszt nabywcy.

Istnieje możliwość dokonania oględzin nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w terminie od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia poprzedzającego przetarg w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu dokonania oględzin.

Osoba, która w wyniku przetargu zostanie ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży obowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę małżonka na zawarcie umowy sprzedaży na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią do podpisania notarialnej umowy sprzedaży.

Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomości z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku, gdyby powyższe oświadczenia okazały się nieprawdziwe i nie doszło
do zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Prostki.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty w  celu weryfikacji przez komisję przetargową.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się
na poczet ceny nabycia.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej, opłaty sądowej ponosi kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Urzędu Gminy w celu zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Należność za nabycie nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty.

Wójt Gminy Prostki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu przed jego otwarciem.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, pokój nr 10 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:00– 15:00 tel. (87) 611-28-63.

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej: Gminy  Prostki, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, podane do publicznej wiadomości poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Opublikowano: 26 lipca 2019 10:28

Kategoria: Obrót mieniem - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 719

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl