Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obejmujący działkę nr nr 460/4, obręb Wiśniowo Ełckie w gminie Prostki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻ

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r.

podaje się

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne oznaczonej jako tereny mieszkaniowe, przeznaczonej do sprzedaży położonej w gminie Prostki, pow. ełcki, woj. warmińsko - mazurskie
I. Sprzedaż w formie bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 458:
1. Obręb Wiśniowo Ełckie, KW Nr OL1E/00010773/5.
- działka nr 460/4 o pow. 0,0277 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:B – 0,0277 ha.
Działka położona jest w miejscowości Prostki. Działka nr 460/4 ma powierzchnię 0,0277 ha, użytek B – tereny mieszkaniowe. Kształt – zbliżony do wąskiego prostokąta. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – dz. Nr 381 poprzez działkę drogową Gminy Prostki Nr 444/4. Działka zabudowana częściowo budynkiem gospodarczym nie stanowiącym własności Gminy Prostki. Na działce nasadzenia drzew owocowych, trawnik, od strony ulicy 1 Maja ogrodzona.

Cena nieruchomości wynosi: 6.000,00 zł,-
Do wymienionej wartości zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.
Wymieniona nieruchomości nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie ze studium gminnym znajduje się na terenach wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Działka nie jest obciążona umowami najmu.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Gminy Prostki www.prostki.pl w BIP oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Opublikowano: 10 lipca 2019 09:44

Kategoria: Obrót mieniem - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 444

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl