Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obejmujący działkę nr 12/9, obręb Krzywińskie w gminie Prostki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. ze zmianami

podaje się

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej mienie gminne przeznaczonej do sprzedaży położonej w gminie Prostki, pow. ełcki, woj. warmińsko - mazurskie
I. Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Obręb Krzywińskie, KW Nr OL1E/00039987/7.
- działka nr 12/9 o pow. 0,2500 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako: Br – 0,2500 ha,

Działka położona jest w miejscowości Krzywińskie nr 12/9 o pow. 0,2500 ha.
W/w działka posiada kształt nieregularny, wydłużony, zabudowana jest budynkiem dawnej hydroforni w złym stanie technicznym, nie jest ogrodzona. Uzbrojenie w infrastrukturę – sieć energetyczna w drodze dojazdowej. Na działce znajduje się słup energetyczny. W obrębie działki znajdują się również studnie wiercone do ujęcia wody wyłączone z eksploatacji, nie używane z brakiem możliwości ich uruchomienia.  
Z w/w studni nie można korzystać w sposób przekraczający zwykłe korzystanie z wód. Stan zagospodarowania słaby. Teren nieruchomości nierówny, z lekkim spadkiem w stronę drogi dojazdowej teren porośnięty krzewami i samosiejkami drzew liściastych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej oznaczonej nr ewidencyjnym 13 prowadzącej przez wieś Krzywińskie. Działka ma położenie północno – wschodnie, od strony zachodniej graniczy bezpośrednio z działką oznaczoną nr ewidencyjnym 12/10 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, od strony wschodniej oraz od strony południowej graniczy z działkami, niezabudowanymi rolnymi, położonymi w sąsiedztwie wsi.

Cena nieruchomości wynosi: 15 000,00 zł,-
Do wymienionej wartości zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prostki są to tereny położone w strefie IIA o dominacji funkcji rolniczej i wielofunkcyjnego rozwoju wsi.
Działka nie jest obciążona umowami najmu.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Krzywińskie.

Opublikowano: 10 lipca 2019 09:41

Kategoria: Obrót mieniem - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 445

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl