Wykaz nieruchomości - działki niezabudowane oznaczone Nr 506/170 i 506/171 obręb Prostki przeznaczone do zamiany na działki 1458/3 i 1458/4 obręb Prostki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZAMIANY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działki niezabudowane oznaczone Nr 506/170 i 506/171 obręb Prostki przeznaczone do zamiany na działki 1458/3 i 1458/4 obręb Prostki.

Działki Gminy Prostki przeznaczone do zamiany:
1) działka o nr geodezyjnym 506/170 o pow. 0,0022 ha - bez zapisów obciążających,
- działka ujawniona jest w Księdze Wieczystej OL1E/00012922/9,
- położona w obrębie geodezyjnym Prostki,
- sklasyfikowana jako B – tereny mieszkaniowe,
- o wartości rynkowej 2 000,00 zł,

2) działka o nr geodezyjnym 506/171 o pow. 0,0020 ha - bez zapisów obciążających,
- działka ujawniona jest w Księdze Wieczystej OL1E/00012922/9,
- położona w obrębie geodezyjnym Prostki,
- sklasyfikowana jako B – tereny mieszkaniowe,
- o wartości rynkowej 1 800,00 zł,

na działki osoby prywatnej:
1) działka oznaczona nr geodezyjnym 1458/3 o pow. 0,0020 ha - bez zapisów obciążających,
- działka ujawniona jest w Księdze Wieczystej OL1E/00065665/5,
- położona w obrębie geodezyjnym Prostki,
- sklasyfikowana jako B – tereny mieszkaniowe,
- o wartości rynkowej 1 800,00 zł,
2) działka oznaczona nr geodezyjnym 1458/4 o pow. 0,0022 ha - bez zapisów obciążających,
- działka ujawniona jest w Księdze Wieczystej OL1E/00065665/5,
- położona w obrębie geodezyjnym Prostki,
- sklasyfikowana jako B – tereny mieszkaniowe,
- o wartości rynkowej 2 000,00 zł,

Wymienione nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy (Uchwała Nr XXIX/203/2000 Rady Gminy Prostki z dnia 7 grudnia 2000 r.) przeznaczone są na tereny pod projektowane garaże boksowe, murowane, dachy jednospadowe z nachyleniem w kierunku frontu budynku.
Działki nie są obciążone umowami najmu.

Zamiana następuje w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018, poz. 2204 ze zmianami) lub odrębnych przepisów,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,
c) osoby o których mowa w pkt. a), b), korzystają z pierwszeństwa nabycia nieruchomości jeżeli w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w wyżej cytowanej ustawie.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa Sołectwa Gorczyce.
Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Opublikowano: 11 maja 2019 23:39

Kategoria: Obrót mieniem - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 353

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl