Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym Nr 5 w miejscowości Jebramki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 j.t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym Nr 5 w miejscowości Jebramki, Gmina Prostki przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.

1. Opis budynku:
Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, jedna kondygnacja podziemna.
Fundamenty i ściany piwnic murowane z kamienia i cegły ceramicznej, ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej, stropy nad piwnicą murowane na belkach stalowych, pozostałe drewniane, dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną, elewacja – tynki cementowo – wapienne, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.
Instalacje podstawowe w budynku: elektryczna, wodociągowa, piece lokalne, trzon kuchenny, kanały dymowe i wentylacji grawitacyjnej.
Podłogi drewniane w części zniszczone, miejscowe pęknięcia tynków na ścianach i sufitach, widoczne ubytki tynków, ścian, brak pomieszczenia sanitarnego wychodek w budynku gospodarczym, brak doprowadzonej kanalizacji sanitarnej, nieszczelne stare drewniane okna. Budynek wymaga remontu, widoczne ubytki elewacji, pęknięcia murów, zacieki na elewacji budynku, ubytki pokrycia dachowego, zagrzybienia, przegnicia więźby dachowej.
Powierzchnia:
- budynek składa się z następujących pomieszczeń: kuchni, trzech pokoi, przedsionka, o łącznej pow. 57,62 m²,
- powierzchnia piwnicy: 8,96 m²,
- powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego: 9,95 m².

2. Wraz z budynkiem sprzedaży podlega grunt oznaczony nr geodezyjnym 40 o pow. 0,0700 ha obręb Jebramki.

3. Cena nieruchomości budynkowej wraz z gruntem wynosi 62.000,00 zł.

4. Nieruchomość jest obciążona umową najmu.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 j.t.) lub odrębnych przepisów,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanego lokalu pozbawionym prawa własności przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą;
c) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został zawarty na czas nie oznaczony;
d) osoby o których mowa w pkt. a), b), korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu jeżeli w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w wyżej cytowanej ustawie;
e) osoby o których mowa w pkt. c) korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego jeżeli w terminie określonym w zawiadomieniu o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży złożą wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa Sołectwa Jebramki.
Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Opublikowano: 11 maja 2019 23:30

Kategoria: Obrót mieniem - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 332

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl