Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny Nr 5 w budynku Nr 37 przy ul. 1 Maja w Prostkach

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 j.t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 5 w budynku Nr 37 przy ul. 1 Maja w Prostkach, Gmina Prostki przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Opis lokalu:
- lokal położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 37 przy ul. 1 Maja w Prostkach,
- lokal składa się z pokoju, kuchni, korytarza, łazienki, o łącznej pow. 34,80 m².
- do lokalu przynależne są pomieszczenia: piwnica o pow. 25,70 m².
- lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową z sieci, kanalizacyjną do kolektora, c.o. zdal. czynne, c. w. u., fizyczny piec kaflowy w pokoju, wentylacja grawitacyjna i dymowa.
Wykończenie w poszczególnych pomieszczeniach: posadzki i podłogi – płyta wiórowa, panele podłogowe i PCV rulonowe na podłogach drewnianych. Ściany i sufit – lamperia z boazerii drewnianej, glazura, tynki gładkie malowane farbą emulsyjną, w p. pokoju panele ścienne i sufitowe drewnopochodne okleinowane. Stolarka okienna – profile PCV jednoramowe. Stolarka drzwiowa drewnopochodna.

2. Wraz z lokalem sprzedaży podlega udział wynoszący 99/1000 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geodezyjnym 355/4 o pow. łącznej 0,0387 ha. Nieruchomość uwidoczniona jest w księdze wieczystej nr OL1E/00033459/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ełku.

3. Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynosi 42.500,00 zł.

4. Lokal nie jest obciążony umową najmu.
Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług /Dz. U. 2018 r., poz. 2174/ sprzedaż lokalu mieszkalnego podlega zwolnieniu z podatku VAT.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 j.t.) lub odrębnych przepisów,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanego lokalu pozbawionym prawa własności przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą;
c) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został zawarty na czas nie oznaczony;
d) osoby o których mowa w pkt. a), b), korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu jeżeli w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w wyżej cytowanej ustawie;
e) osoby o których mowa w pkt. c) korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego jeżeli w terminie określonym w zawiadomieniu o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży złożą wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa Sołectwa Prostki.
Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Opublikowano: 11 maja 2019 23:27

Kategoria: Obrót mieniem - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 357

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl