Wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 8 w budynku Nr 15 przy ul. M. Konopnickiej w Prostkach, Gmina Prostki przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 j.t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia
19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 8 w budynku Nr 15 przy ul. M. Konopnickiej w Prostkach, Gmina Prostki przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy.

  1. Opis lokalu:

- lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego
nr 15 przy. ul. M. Konopnickiej w Prostkach,

- lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki/w.c., przedpokoju o łącznej pow.  39,10 m²,

- do lokalu przynależne są pomieszczenia: piwnica o pow. 4,10 m²,

- lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, zimnej wody użytkowej, centralne ogrzewanie lokalne, kanalizacji sanitarnej.

2.   Wraz z lokalem sprzedaży podlega udział wynoszący 26/300 części
w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geodezyjnym 435/7 o pow. łącznej 0,0319 ha. Nieruchomość uwidoczniona jest w księdze wieczystej nr OL1E/00023136/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ełku.

3. Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynosi 79.000,00 zł.

4.  Lokal jest obciążony umową najmu.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden
z następujących warunków:

a)      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 j.t.) lub odrębnych przepisów;

b)      jest poprzednim właścicielem zbywanego lokalu pozbawionym prawa własności przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą;

c)      jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został zawarty na czas nie oznaczony;

d)     osoby o których mowa w pkt. a), b), korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu jeżeli w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu złożą wniosek
o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób  określony w wyżej cytowanej ustawie;

e)      osoby o których mowa w pkt. c) korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego jeżeli w terminie określonym w zawiadomieniu o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży złożą wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego wraz z oświadczeniem,
że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa Sołectwa Prostki.

Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Opublikowano: 05 października 2018 09:06

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 452

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl