Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - udział 1/4 części w formie zniesienia współwłasności z nieruchomości zabudowanej, którą stanowi działka gruntu oznaczona ewidencyjnie numerem 127/2, obręb Kopijki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 121 z późn.zm.)

Wójt Gminy Prostkipodaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Prostki został przeznaczony do zbycia udział 1/4 części w formie zniesienia współwłasności z nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
1) numer księgi wieczystej: Kw nr OL1E/00002794/9
2) nieruchomość zabudowana, którą stanowi działka gruntu oznaczona ewidencyjnie numerem 127/2, obręb Kopijki, stanowiąca współwłasność.
2. Powierzchnia nieruchomości: 0,4100 ha
3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona numerem 127/2 o pow. 0,4100 ha położona w miejscowości Kopijki, obręb Kopijki, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi. Sąsiedztwo stanowi wielofunkcyjna zabudowa wsi (zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa). W chwili obecnej działka sklasyfikowana jest jako Br – grunty rolne zabudowane. Kształt – nieregularny. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – droga gminna – dz. 124. Działka nieogrodzona, zabudowana.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość położona na obszarze nieobjętym ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki,. Zgodnie ze studium gminy położona jest na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
5. Cena nieruchomości:
- wartość rynkowa prawa własności gruntowej 100.000,00,- zł
- wartość udziału należącego do Gminy Prostki w wysokości 1/4 części w nieruchomości gruntowej 25.000,00,- zł
6. Terminy wnoszenia opłat:
   Termin i forma zapłaty należności określony zostanie szczegółowo w protokole z rokowań  w  sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy przeniesienia własności.    
7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia:
Udział w nieruchomości gruntowej 1/4 części zostanie zbyty w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli.
8. Pierwszeństwo nabycia:
1) przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. od 31 sierpnia 2018 r. do dnia 12 października 2018 r.
2) w razie uchybienia w/w terminu pierwszeństwo wygasa.
3) osoby, o których mowa w punkcie 1) nabywają nieruchomość na warunkach    określonych w art.67 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B w Prostkach pok. Nr 10 w godz. od 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, tel. 87 611 28 63.
Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Katarzynowo.

Opublikowano: 29 sierpnia 2018 11:09

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 417

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl