Wykaz obejmujący udziały w działkach oznaczonych nr 20/64, 20/65 obręb Dybówko oraz działek nr 20/31 i 20/66 obręb Dybówko przeznaczonych do zamiany

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZAMIANY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący udziały w działkach oznaczonych Nr 20/64, 20/65 obręb Dybówko oraz działek Nr 20/31 i 20/66 obręb Dybówko przeznaczonych do zamiany.

 

Udział w wysokości 734/1000 części Gminy Prostki w nieruchomości przeznaczony do zamiany:

- nieruchomość oznaczona nr geodezyjnym 20/65 o pow. 0,1084 ha - bez zapisów obciążających,

- działka powstała w wyniku podziału działki 20/8 zapisanej w KW OL1E/00029135/7,

- położona w obrębie geodezyjnym Dybówko,

- sklasyfikowana jako Br-Ps (0,1084 ha),

- o wartości rynkowej całej nieruchomości 11.000,00 zł,

 

na udział w wysokości 266/1000 części oraz na działki osoby prywatnej:

1. udział 266/1000 części w działce 20/64 o pow. 0,1621 ha - bez zapisów obciążających,

- działka powstała w wyniku podziału działki 20/8 zapisanej w KW OL1E/00029135/7,

- położona w obrębie geodezyjnym Dybówko,

- sklasyfikowana jako Br-Ps (0,1621 ha),

- o wartości rynkowej całej nieruchomości 16.000,00 zł,

2. działka oznaczona nr geodezyjnym 20/31 o pow. 0,0525 ha - bez zapisów obciążających,

- działka zapisana jest w KW OL1E/00035335/4,

- położona w obrębie geodezyjnym Dybówko,

- sklasyfikowana jako Ps IV (0,0525 ha),

- o wartości rynkowej całej nieruchomości 3.600,00 zł,

3. działka oznaczona nr geodezyjnym 20/66 o pow. 0,0128 ha - bez zapisów obciążających,

- działka powstała w wyniku podziału działki 20/22 zapisanej w KW OL1E/00029137/1,

- położona w obrębie geodezyjnym Dybówko,

- sklasyfikowana jako Ps IV (0,0105 ha), Br-Ps IV (0,0023 ha),

- o wartości rynkowej całej nieruchomości 1.600,00 zł,

 

Zamiana dokonywana jest bez dopłaty ze strony Gminy Prostki na rzecz osoby fizycznej.

Zamiana następuje w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018, poz. 121 ze zmianami) lub odrębnych przepisów,

b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,

c) osoby o których mowa w pkt. a), b), korzystają z pierwszeństwa nabycia nieruchomości jeżeli w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w wyżej cytowanej ustawie.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa Sołectwa Bogusze.

Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Opublikowano: 31 lipca 2018 10:13

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 409

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl