Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne przeznaczonych do sprzedaży oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 506/163, 506/164, 506/165

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. ze zmianami

podaje się

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne przeznaczone do sprzedaży położone w gminie Prostki, pow. Ełcki, woj. Warmińsko - Mazurskie
I. Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Obręb Prostki, KW Nr OL1E/00012922/9.
- działka nr 506/163 o pow. 0,0020 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:
B (tereny mieszkaniowe) – 0,0020 ha,
- działka nr 506/164 o pow. 0,0020 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:
B (tereny mieszkaniowe) – 0,0020 ha,
- działka nr 506/165 o pow. 0,0020 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:
B (tereny mieszkaniowe) – 0,0020 ha.

Działki położone są w miejscowości Prostki, przy ulicy Krótkiej w centrum.
Sąsiedztwo – istniejąca zabudowa mieszkaniowa i zabudowa budynkami gospodarczymi.
Najbliższe otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane, od strony północnej teren zabudowany budynkami gospodarczymi od strony zachodniej zabudowa garażowa, od zachodu i południa teren niezabudowany i zabudowa mieszkaniowa. Kształt – zbliżone do prostokąta. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez działkę gminną 506/174. Działki są niezabudowane, nieogrodzone.

Cena nieruchomości nr 506/163 wynosi: 2 400,00 zł,-
Cena nieruchomości nr 506/164 wynosi: 2 400,00 zł,-
Cena nieruchomości nr 506/165 wynosi: 2 400,00 zł,-

Do wymienionych wartości zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.

Wymienione nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy (Uchwała Nr XXIX/203/2000 Rady Gminy Prostki z dnia 7 grudnia 2000 r.) przeznaczone są na tereny pod projektowane garaże boksowe, murowane, dachy jednospadowe z nachyleniem w kierunku frontu budynku - 6KS.
Działki nie są obciążone umowami najmu.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Opublikowano: 26 lipca 2018 23:20

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 401

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl