Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, którą stanowi działka gruntu oznaczona ewidencyjnie numerem 717/1, obręb Prostki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.)

Wójt Gminy Prostki

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Prostki została przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
1) numer księgi wieczystej: Kw nr OL1E/ 00021549/6
2) nieruchomość zabudowana, którą stanowi działka gruntu oznaczona ewidencyjnie numerem 717/1, obręb Prostki, oddana w użytkowanie wieczyste.
2. Powierzchnia nieruchomości: 6,6033 ha
3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona numerem 717/1 o pow. 6,6033 ha położona w miejscowości Bogusze, obręb Prostki, zabudowana budynkami i obiektami budowlanymi o funkcji usługowo – turystycznej, oraz gastronomicznej. Sąsiedztwo stanowi skupiona zabudowa na terenie położonym bezpośrednio przy jeziorze Toczyłowo. W chwili obecnej działka sklasyfikowana jest jako Ls – las (4,4924 ha), oraz Bi – inne tereny zabudowane (2,1109 ha). Kształt – zróżnicowany. W obrębie kompleksu wewnętrzne drogi nieutwardzone, nasadzenia ozdobne. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – droga gminna – dz. 731/4. Dostępne media: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna.
Prawo użytkowania wieczystego: okres użytkowania – 2095-11 02.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość położona na obszarze nieobjętym ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki. Zgodnie ze studium gminy położona jest na terenach skupionej zabudowy wsi, budownictwo letniskowe, turystyka, wypoczynek.
Na teren została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania: na przebudowę ośrodka wypoczynkowego, budynek usługowy, budynek usługowy – hotel, przebudowę z budynku usługowego na mieszkalny, przebudowę budynku usługowego – restauracja.
5. Cena nieruchomości:
- wartość rynkowa prawa własności gruntowej 718.000,00,- zł
- wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 446.000,00,- zł
kwota do zapłaty 272.000,00 zł
6. Terminy wnoszenia opłat:
Termin i forma zapłaty należności określony zostanie szczegółowo w protokole z rokowań w sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży.
7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia:
Nieruchomość gruntowa zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
8. Pierwszeństwo nabycia:
1) przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. od 20 lipca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
2) w razie uchybienia w/w terminu pierwszeństwo wygasa.
3) osoby, o których mowa w punkcie 1) nabywają nieruchomość na warunkach określonych w art.67 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B w Prostkach pok. Nr 10 w godz. od 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, tel. 87 611 28 63.
Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Bogusze.

Opublikowano: 20 lipca 2018 23:10

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 331

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl