Wykaz obejmujący działkę niezabudowaną oznaczoną Nr 1441/2 obręb Prostki przeznaczoną do zamiany na działkę 516/1 obręb Prostki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZAMIANY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działkę niezabudowaną oznaczoną Nr 1441/2 obręb Prostki przeznaczoną do zamiany na działkę 516/1 obręb Prostki.

Działka Gminy Prostki przeznaczona do zamiany:
- oznaczona nr geodezyjnym 1441/2 o pow. 0,0564 ha - bez zapisów obciążających,
- działka powstała w wyniku podziału działki 1441 zapisanej w KW OL1E/00061725/6,
- położona w obrębie geodezyjnym Prostki,
- sklasyfikowana jako Br-RV (0,0096 ha), Br-PsV (0,0415 ha), RV (0,0053 ha),
- o wartości rynkowej 17.400,00 zł,

na działkę osoby prywatnej:
- działka oznaczona nr geodezyjnym 516/1 o pow. 0,1235 ha - bez zapisów obciążających,
- działka powstała w wyniku podziału działki 516 zapisanej w KW OL1E/00008545/1,
- położona w obrębie geodezyjnym Prostki,
- sklasyfikowana jako dr – tereny komunikacyjne, droga,
- o wartości rynkowej 26.800,00 zł,

Dopłata dla właściciela nieruchomości o wyższej wartości w stosunku do nieruchomości o niższej wartości wynosi 9.400,00 zł.
Zamiana następuje w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018, poz. 121 ze zmianami) lub odrębnych przepisów,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,
c) osoby o których mowa w pkt. a), b), korzystają z pierwszeństwa nabycia nieruchomości jeżeli w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w wyżej cytowanej ustawie.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa Sołectwa Bogusze.
Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Opublikowano: 13 lipca 2018 17:51

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 315

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl