Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę gruntową oznaczoną ewidencyjnie numerem 136/5, obręb Kopijki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.)

Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Prostki została przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
1) numer księgi wieczystej: Kw nr OL1E/ 00014339/9
2) nieruchomość zabudowana, którą stanowi działka gruntu oznaczona ewidencyjnie numerem 136/5, obręb Kopijki, oddana w użytkowanie wieczyste.

2. Powierzchnia nieruchomości: 0,0400 ha

3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona numerem 136/5 o pow. 0,0400 ha położona w miejscowości Katarzynowo, obręb Kopijki, zabudowana budynkiem po byłym skupie mleka. Sąsiedztwo stanowi wielofunkcyjna zabudowa wsi (zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa). W chwili obecnej działka sklasyfikowana jest jako Bi – inne tereny zabudowane. Kształt – czworokąt. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – droga gminna – dz. 141. Działka ogrodzona, zabudowana. Dostępne media: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna.
Prawo użytkowania wieczystego: okres użytkowania – 2089- 12 -05.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość położona na obszarze nieobjętym ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki,. Zgodnie ze studium gminy położona jest na terenach wielofunkcyjnego rozwoju wsi.

5. Cena nieruchomości:
- wartość rynkowa prawa własności gruntowej 6.000,00,- zł
- wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 3.300,00,- zł
kwota do zapłaty 2.700,00 zł

6. Terminy wnoszenia opłat:
Termin i forma zapłaty należności określony zostanie szczegółowo w protokole z rokowań w sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży.

7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia:
Nieruchomość gruntowa zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

8. Pierwszeństwo nabycia:
1) przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. od 22 czerwca 2018 r. do dnia 3 sierpnia 2018 r.
2) w razie uchybienia w/w terminu pierwszeństwo wygasa.
3) osoby, o których mowa w punkcie 1) nabywają nieruchomość na warunkach określonych w art.67 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B w Prostkach pok. Nr 10 w godz. od 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, tel. 87 611 28 63.
Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Katarzynowo.


Opublikowano: 26 czerwca 2018 12:32

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 254

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl