Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie gminne przeznaczonej do sprzedaży położonej w gminie Prostki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1457/32

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. ze zmianami

podaje się

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie gminne przeznaczonej do sprzedaży położonej w gminie Prostki, pow. ełcki, woj. warmińsko - mazurskie

I. Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Obręb Prostki, KW Nr OL1E/00015273/5.
- działka nr 1457/32 o pow. 0,1115 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:
RV – 0,1115 ha,

Działka położona jest w miejscowości Prostki, przy ul. Dębowej. Lokalizacja – przy drodze nieutwardzonej (ul. Dębowa – dz. 1457/21 i dz. 1457/3), ok 70 m od ulicy Szkolnej, ok. 110 m w linii prostej od ul. 1 Maja (droga krajowa nr 65). Sąsiedztwo – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa jednorodzinna, tereny niezabudowane przeznaczone pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tereny szkolne (szkoła podstawowa). Kształt – sześciokąt, nie utrudniający zabudowy. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – droga gminna nieutwardzona (dz. 1457/21 i 1457/3). Na działce 1457/32 w jej północno – zachodniej części przy granicy z działkami nr 1457/31 i dz. 1457/3 (droga) znajduje się fragment fundamentu po budynku o pow. zabudowy ok. 70 m². działka w tym miejscu jest zakrzaczona. Poza tym działka jest niezabudowana, nieogrodzona.
Dostępne media: wodociąg i kanalizacja sanitarna (ok. 20 m od granic działki w drodze gminnej – dz. 1457/21), energia elektryczna (ok. 30 m od granic działki w drodze gminnej dz. 1457/3), sieć telekomunikacyjna – ok. 70 m w ul. Szkolnej. Dostęp do drogi publicznej nieutwardzonej.

Cena nieruchomości wynosi: 49 500,00 zł,-
Do wymienionej wartości został doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.

Wymieniona nieruchomości jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy (Uchwała Nr XXV/187/2000 Rady Gminy Prostki z dnia 15 września 2000 r.) przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną.
Działka nie jest obciążona umowami najmu.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Opublikowano: 18 maja 2018 14:30

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 349

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl