Wykaz obejmujący działkę niezabudowaną oznaczoną Nr 12/15 obręb Krzywińskie przeznaczoną do zamiany na działki 12/26 i 12/29 obręb Krzywińskie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZAMIANY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działkę niezabudowaną oznaczoną Nr 12/15 obręb Krzywińskie przeznaczoną do zamiany na działki  12/26 i 12/29 obręb Krzywińskie.

Działka Gminy Prostki przeznaczona do zamiany:
- oznaczona nr geodezyjnym 12/15 o pow. 0,3800 ha - bez zapisów obciążających,
- zapisana w KW OL1E/00046024/1,
- położona w obrębie geodezyjnym Krzywińskie,
- sklasyfikowana jako RIIIb oraz ŁIV,
- o wartości rynkowej 7.400 zł,

na działki osoby prywatnej:
1) działka oznaczona nr geodezyjnym 12/26 o pow. 0,3072 ha - bez zapisów obciążających,
- zapisana w KW OL1E/00052145/0,
- położona w obrębie geodezyjnym Krzywińskie,
- sklasyfikowana jako RIIIb, RIVa oraz PsIV,
- o wartości rynkowej 5.900 zł,
2) działka oznaczona nr geodezyjnym 12/29 o pow. 0,0768 ha - bez zapisów obciążających,
- zapisana w KW OL1E/00071190/9,
- położona w obrębie geodezyjnym Krzywińskie,
- sklasyfikowana jako RIVa,
- o wartości rynkowej 1.500 zł,

Zamiana następuje w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018, poz. 121 ze zmianami) lub odrębnych przepisów,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,
c) osoby o których mowa w pkt. a), b), korzystają z pierwszeństwa nabycia nieruchomości jeżeli w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w wyżej cytowanej ustawie.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa Sołectwa Krzywińskie.
Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Opublikowano: 01 marca 2018 11:12

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 393

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl