Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne w obrębie Prostki oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1408, 1409, 1417, 1418

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Prostki działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490).

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe w obrębie Prostki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 1408, 1409, 1417, 1418, określone w wykazie z dnia 22 września 2017 roku podanym do publicznej wiadomości poprzez Sołtysa wsi Prostki, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Prostki oraz na stronie internetowej Urzędu i w prasie lokalnej.
1. Działki uwidocznione są w Księdze wieczystej Nr OL1E/00012361/8.
- działka nr 1408 o pow. 0,0018 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako: Bp – 0,0018 ha,
- działka nr 1409 o pow. 0,0018 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako: Bp – 0,0018 ha,
- działka nr 1417 o pow. 0,0018 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako: Bp – 0,0018 ha,
- działka nr 1418 o pow. 0,0018 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako: Bp – 0,0018 ha.

Działki położone są w miejscowości Prostki, niedaleko ulicy Szkolnej i Rzemieślniczej.
Lokalizacja – przy drodze nieutwardzonej nr 506/147. Sąsiedztwo – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa, w pobliżu placówka oświatowa – Szkoła Publiczna.
Najbliższe otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane, od strony wschodniej ul. Rzemieślnicza, od strony zachodniej w dalszej odległości tereny zabudowane budynkiem gospodarczym i mieszkalnym wielorodzinnym, oraz tory kolejowe.
Kształt – zbliżone do prostokąta. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez działkę gminną 506/88. Działki są niezabudowane, nieogrodzone.
Dostęp do infrastruktury technicznej: instalacja elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa.

Cena wywoławcza poszczególnych działek wynosi:
- działka 1408 o pow. 0,0018 ha - 1 900,00 zł,-
- działka 1409 o pow. 0,0018 ha - 1 900,00 zł,-
- działka 1417 o pow. 0,0018 ha - 1 900,00 zł,-
- działka 1418 o pow. 0,0018 ha - 1 900,00 zł,-

Do zaoferowanej kwoty w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2018 roku (czwartek) o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Prostki przy ul. 1 Maja 44B w Prostkach w sali konferencyjnej.
Wadium w wysokości 350,00 zł wpłacić należy na konto Urzędu Gminy Prostki w BS Ełk O/Prostki Nr 89 93310004 0030 0300 0101 0002 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2018 r. włącznie. Wadium może być wniesione w gotówce lub papierach wartościowych. Wadium wnoszone w papierach wartościowych winno być złożone Komisji przetargowej w terminie do dnia 27 marca 2018 r. Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w licytacji na jedną działkę, przy czym za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
Na dowodzie wpłaty należy wskazać miejscowość oraz określić numer geodezyjny nieruchomości gruntowej której wadium dotyczy. Brak określenia nieruchomości, której wadium dotyczy spowoduje niedopuszczenie do przetargu.
Działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr III/15/98 Rady Gminy Prostki z dnia 30 grudnia 1998 r.) przeznaczone są na tereny pod grupowe 1 – kondygnacyjne boksy garażowe.
Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez właściwe miejscowo Starostwo Powiatowe. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w umowie sprzedaży, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich i są sprzedawane bez okazania granic.
Geodezyjne okazanie granic nieruchomości nastąpi na wniosek i koszt nabywcy.
Istnieje możliwość dokonania oględzin nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w terminie od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia poprzedzającego przetarg w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu dokonania oględzin.
Osoba, która w wyniku przetargu zostanie ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży obowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę małżonka na zawarcie umowy sprzedaży na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią do podpisania notarialnej umowy sprzedaży.
Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomości z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdyby powyższe oświadczenia okazały się nieprawdziwe i nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Prostki.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty w  celu weryfikacji przez komisję przetargową.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, opłaty sądowej ponosi kupujący.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Urzędu Gminy w celu zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Należność za nabycie nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty.
Wójt Gminy Prostki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu przed jego otwarciem.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, pokój nr 10 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 tel. (87) 611-28-63.
Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej: Gminy  Prostki, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, podane do publicznej wiadomości poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Opublikowano: 26 lutego 2018 23:38

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 360

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl