Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obejmujący lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Nr 39 przy ul. 1 Maja w Prostkach

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 j.t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Nr 39 przy ul. 1 Maja w Prostkach, Gmina Prostki przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Opis lokalu:
- lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 39 przy ul. 1 Maja w Prostkach,
- lokal składa się z kuchni/pokój, wc, pomieszczenia pomocniczego o łącznej pow. 29,00 m².
- do lokalu przynależne są pomieszczenia: pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym o pow. 8,70 m², piwnica o pow. 3,5 m².
- lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową z sieci, kanalizacyjną do kolektora, fizyczny piec kaflowy, trzon kuchenny kaflowy, c.o. (c.w.u.) zdalczynne, wentylacji grawitacyjnej i dymowej.
Wykończenie w poszczególnych pomieszczeniach: podłogi – drewniane starego typu. Ściany – malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi. Stolarka okienna PCV jednoramowa, parapety drewniane, stolarka drzwiowa – drewniana płycinowa w ramie drewnianej.
Dojście do pomieszczenia pomocniczego przez korytarz komunikacji ogólnej.
W lokalu rozprowadzono instalację c.o. z grzejnikami, doprowadzono instalacje ciepłej wody użytkowej, położono nową instalację elektryczną.

2. Wraz z lokalem sprzedaży podlega udział wynoszący 74/1000 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geodezyjnym 354/4, 354/5 o pow. łącznej 0,1000 ha. Nieruchomość uwidoczniona jest w księdze wieczystej nr OL1E/00033975/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ełku.

3. Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynosi 40.000,00 zł.

4. Lokal nie jest obciążony umową najmu.
Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług /Dz. U. 2017 r., poz. 1221/ sprzedaż lokalu mieszkalnego podlega zwolnieniu z podatku VAT.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 j.t.) lub odrębnych przepisów,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanego lokalu pozbawionym prawa własności przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą;
c) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został zawarty na czas nie oznaczony;
d) osoby o których mowa w pkt. a), b), korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu jeżeli w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w wyżej cytowanej ustawie;
e) osoby o których mowa w pkt. c) korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego jeżeli w terminie określonym w zawiadomieniu o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży złożą wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa Sołectwa Prostki.
Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Opublikowano: 19 lutego 2018 09:23

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 329

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl