Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego w obrębie Prostki, KW Nr OL1E/00012919/5

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. ze zmianami

podaje się

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne przeznaczone do sprzedaży położone w gminie Prostki, pow. Ełcki, woj. Warmińsko - Mazurskie

I. Sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego:
1. Obręb Prostki, KW Nr OL1E/00012919/5.
- działka nr 355/11 o pow. 0,0021 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:
Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane) – 0,0021 ha,
- działka nr 355/13 o pow. 0,0021 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:
Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane) – 0,0021 ha,
- działka nr 355/14 o pow. 0,0021 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:
Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane) – 0,0021 ha,
- działka nr 355/15 o pow. 0,0021 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:
Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane) – 0,0021 ha.

Działki położone są w miejscowości Prostki, w pobliżu ulicy 1 Maja.
Lokalizacja – przy budynku 1 Maja 33, 35, 37. Sąsiedztwo – istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, w pobliżu Urząd Gminy Prostki.
Najbliższe otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami wielorodzinnymi, od strony wschodniej ul. 1 Maja.
Kształt – zbliżone do prostokąta. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez działkę gminną 355/16. Działki są niezabudowane, nieogrodzone.
Dostęp do infrastruktury technicznej: instalacja elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa.

Cena nieruchomości nr 355/11 wynosi: 1 900,00 zł,-
Cena nieruchomości nr 355/13 wynosi: 1 900,00 zł,-
Cena nieruchomości nr 355/14 wynosi: 1 900,00 zł,-
Cena nieruchomości nr 355/15 wynosi: 1 900,00 zł,-

Do wymienionych wartości zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.

Wymienione nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na przedmiotowy teren wydane zostały decyzje o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie garażu.
Działki nie są obciążone umowami najmu.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Opublikowano: 15 grudnia 2017 14:28

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 596

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl