Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obejmującej lokal mieszkalny Nr 4 w budynku Nr 44a przy ul. 1 Maja w Prostkach

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 j.t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia
19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 4 w budynku Nr 44a przy ul. 1 Maja w Prostkach, Gmina Prostki przeznaczony
do sprzedaży na rzecz najemcy.
1. Opis lokalu:
- lokal położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 44a przy ul. 1 Maja w Prostkach,
- lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki o łącznej pow. 38,10 m².
- do lokalu przynależne są pomieszczenia: piwnica o pow. 2,70 m², składówka o pow. 1,70 m², pomieszczenie pomocnicze o pow. 9,40 m²,
- lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową z sieci, kanalizację sanitarną do kolektora, c.o. i c.w.u. zdalczynne, fizyczne piece kaflowe i trzony kuchenne kaflowe.
2. Wraz z lokalem sprzedaży podlega udział wynoszący 164/1000 części
w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geodezyjnym 470/22 o pow. łącznej 0,0249 ha. Nieruchomość uwidoczniona jest w księdze wieczystej nr OL1E/00057911/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ełku.
3. Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynosi 45.000,00 zł.
4. Lokal jest obciążony umową najmu.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden
z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 j.t.) lub odrębnych przepisów;
b) jest poprzednim właścicielem zbywanego lokalu pozbawionym prawa własności przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą;
c) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został zawarty na czas nie oznaczony;
d) osoby o których mowa w pkt. a), b), korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu jeżeli w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu złożą wniosek
o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w wyżej cytowanej ustawie;
e) osoby o których mowa w pkt. c) korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego jeżeli w terminie określonym w zawiadomieniu o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży złożą wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego wraz z oświadczeniem,
że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa Sołectwa Prostki.
Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Opublikowano: 09 października 2017 12:59

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 541

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl