Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego w obrębie Prostki, KW Nr OL1E/00012361/8

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. ze zmianami

podaje się

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne przeznaczone do sprzedaży położone w gminie Prostki, pow. Ełcki, woj. Warmińsko - Mazurskie.

I. Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Obręb Prostki, KW Nr OL1E/00012361/8.
- działka nr 1408 o pow. 0,0018 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:
Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane) – 0,0018 ha,
- działka nr 1409 o pow. 0,0018 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:
Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane) – 0,0018 ha,
- działka nr 1417 o pow. 0,0018 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:
Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane) – 0,0018 ha,
- działka nr 1418 o pow. 0,0018 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:
Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane) – 0,0018 ha.

Działki położone są w miejscowości Prostki, niedaleko ulicy Szkolnej i Rzemieślniczej.
Lokalizacja – przy drodze nieutwardzonej nr 506/147. Sąsiedztwo – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa, w pobliżu placówka oświatowa – Szkoła Publiczna.
Najbliższe otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane, od strony wschodniej ul. Rzemieślnicza, od strony zachodniej w dalszej odległości tereny zabudowane budynkiem gospodarczym i mieszkalnym wielorodzinnym, oraz tory kolejowe.
Kształt – zbliżone do prostokąta. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez działkę gminną 506/88. Działki są niezabudowane, nieogrodzone.
Dostęp do infrastruktury technicznej: instalacja elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa.

Cena nieruchomości nr 1408 wynosi: 1 900,00 zł,-
Cena nieruchomości nr 1409 wynosi: 1 900,00 zł,-
Cena nieruchomości nr 1417 wynosi: 1 900,00 zł,-
Cena nieruchomości nr 1418 wynosi: 1 900,00 zł,-

Do wymienionych wartości zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.

Wymienione nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy (Uchwała Nr III/15/98 Rady Gminy Prostki z dnia 30 grudnia 1998 r.) przeznaczone są na tereny pod grupowe 1 – kondygnacyjne boksy garażowe.
Działki nie są obciążone umowami najmu.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działkę niezabudowaną oznaczoną Nr 38/1 obręb Prostki położoną w Prostkach. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Opis działki:
Niezabudowana działka położona w obrębie Prostki oznaczona nr 38/1 o pow. 0,1290 ha, sklasyfikowana jest jako – B (tereny mieszkaniowe). Działka o kształcie zbliżonym do litery L, rzeźba terenu ogólnie równa. Teren działki porośnięty roślinnością polną z pojedynczym drzewem przy granicy działki. Stan zagospodarowania - dobry.
Działka znajduje się na terenie obrębu Prostki wieś gminna stanowiąca centralny ośrodek rozwojowy gminy.
Działka nie jest zabudowana ani ogrodzona, dostęp do infrastruktury technicznej elektroenergetycznej.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 141.
Najbliższe bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa siedliskowa, a dalej nieruchomości gruntowe niezabudowane użytkowane rolniczo, od strony północnej i wschodniej tereny leśne. Dojazd drogą gruntową nieutwardzoną od strony wschodniej.
Działka objęta jest Księgą wieczystą nr OL1E/00013053/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ełku.
Wymieniona nieruchomości nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie ze studium gminnym znajduje się na terenach o dominującej funkcji rolniczej.
Działka nie jest obciążona umowami najmu.
Cena netto działki wynosi : 40.000,00 zł.
Do ceny doliczony zostanie podatek VAT według obowiązujących stawek.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami) lub odrębnych przepisów,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,
c) osoby o których mowa w pkt. a), b), korzystają z pierwszeństwa nabycia nieruchomości jeżeli w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w wyżej cytowanej ustawie.
Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B w Prostkach pok. Nr 10 w godz. od 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, tel. 87 611 28 63.
Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Opublikowano: 22 września 2017 11:53

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 512

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl