Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obejmujący działkę niezabudowaną oznaczoną nr 38/1 obręb prostki położoną w prostkach

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działkę niezabudowaną oznaczoną Nr 38/1 obręb Prostki położoną w Prostkach. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Opis działki:
Niezabudowana działka położona w obrębie Prostki oznaczona nr 38/1 o pow. 0,1290 ha, sklasyfikowana jest jako – B (tereny mieszkaniowe). Działka o kształcie zbliżonym do litery L, rzeźba terenu ogólnie równa. Teren działki porośnięty roślinnością polną z pojedynczym drzewem przy granicy działki. Stan zagospodarowania - dobry.
Działka znajduje się na terenie obrębu Prostki wieś gminna stanowiąca centralny ośrodek rozwojowy gminy.
Działka nie jest zabudowana ani ogrodzona, dostęp do infrastruktury technicznej elektroenergetycznej.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 141.
Najbliższe bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa siedliskowa, a dalej nieruchomości gruntowe niezabudowane użytkowane rolniczo, od strony północnej i wschodniej tereny leśne. Dojazd drogą gruntową nieutwardzoną od strony wschodniej.
Działka objęta jest Księgą wieczystą nr OL1E/00013053/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ełku.
Wymieniona nieruchomości nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie ze studium gminnym znajduje się na terenach o dominującej funkcji rolniczej.
Działka nie jest obciążona umowami najmu.
Cena netto działki wynosi : 40.000,00 zł.
Do ceny doliczony zostanie podatek VAT według obowiązujących stawek.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami) lub odrębnych przepisów,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,
c) osoby o których mowa w pkt. a), b), korzystają z pierwszeństwa nabycia nieruchomości jeżeli w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w wyżej cytowanej ustawie.
Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B w Prostkach pok. Nr 10 w godz. od 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, tel. 87 611 28 63.
Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Opublikowano: 22 września 2017 11:35

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 364

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl