Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży którą stanowi działka gruntu oznaczona ewidencyjnie numerem 141/11, obręb Wiśniowo Ełckie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.)

Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Prostki została przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
1) numer księgi wieczystej: Kw nr OL1E/00040676/4
2) nieruchomość, którą stanowi działka gruntu oznaczona ewidencyjnie numerem 141/11, obręb Wiśniowo Ełckie, oddana w użytkowanie wieczyste.

2. Powierzchnia nieruchomości: 0,6265 ha

3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona numerem 141/11 o pow. 0,6265 ha położona w miejscowości Wiśniowo Ełckie, obręb Wiśniowo Ełckie. Sąsiedztwo stanowi wielofunkcyjna zabudowa wsi (zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa. W chwili obecnej działka sklasyfikowana jest jako ŁV – łąki trwałe piątej klasy, Ps IV- pastwiska trwałe czwartej klasy, W – rowy oraz R IVa – rola klasy czwartej a.
Kształt działki nieregularny wydłużony. Rzeźba terenu z ogólnym spadkiem w kierunku zachodnim, od strony północnej skarpa. Wg. Ewidencji gruntów stanowi głównie użytki zielone, przy jej północnej granicy przebiega rów. W małej części tereny pobagienne. Wzdłuż południowej granicy nieruchomości przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. Widoczne elementy zagospodarowania w tym nasadzenia. Wzdłuż południowej granicy przebiega napowietrzna linia infrastruktury technicznej. Dostęp do drogi publicznej zapeniony poprzez działkę gminną oraz działki 141/10 i 141/12 stanowiące użytkowanie wieczyste między innymi osób na rzecz których sprzedawana jest przedmiotowa nieruchomość. Dostępne media: energia elektryczna, wodociąg.
Prawo użytkowania wieczystego: okres użytkowania – 2093- 11 -25.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość położona na obszarze nieobjętym ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki,. Zgodnie ze studium gminy położona jest na terenach wielofunkcyjnego rozwoju wsi.

5. Cena nieruchomości:
- wartość rynkowa prawa własności gruntowej 29.000,00,- zł
- wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 18.380,00,- zł
kwota do zapłaty 10.620,00 zł

6. Terminy wnoszenia opłat:
Termin i forma zapłaty należności określony zostanie szczegółowo w protokole z rokowań w sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży.

7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia:
Nieruchomość gruntowa zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

8. Pierwszeństwo nabycia:

1) przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. od 4 sierpnia 2017 r. do dnia 15 września 2017 r.
2) w razie uchybienia w/w terminu pierwszeństwo wygasa.
3) osoby, o których mowa w punkcie 1) nabywają nieruchomość na warunkach określonych w art.67 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B w Prostkach pok. Nr 10 w godz. od 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, tel. 87 611 28 63.
Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Długochorzele.

Opublikowano: 07 sierpnia 2017 14:21

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 331

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl