Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym Nr 2 w Rożyńsku Wielkim

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 j.t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym Nr 2 w Rożyńsku Wielkim, Gmina Prostki przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.

 

1. Opis budynku:
Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, wybudowany ok 1945r. wejście do budynku realizowane jest od strony południowej. Ściany piwnic z kamienia, ściany nadziemia w części murowane z cegły ceramicznej i wapienno piaskowej na glinie, wypełnienia gliniano słomiane. Dach drewniany dwuspadowy, połać odeskowana kryta dachówką ceramiczną bez orynnowania.
Instalacje podstawowe w budynku:
Elektryczna, wodociągowa z sieci, kanalizacji sanitarnej do betonowego zbiornika na na działce, piece lokalne, c.w.u. z bojlera pojemnościowego w łazience, kanały dymowe.
Powierzchnia:
- budynek składa się z następujących pomieszczeń: kuchni, łazienki z wc. Trzech pokoi, składówki i sieni, o łącznej pow. 75,55 m².
2. Wraz z budynkiem sprzedaży podlega grunt oznaczony nr geodezyjnym 151 o pow. łącznej 0,0664 ha obręb Rożyńsk Wielki. Nieruchomość powstała dwóch działek nr 69/6 i 121/2 zgodnie z Decyzją Starosty Ełckiego nr GN.6620.118.2016 z dnia 23.11.2016 r. uwidocznionych w księdze wieczystej nr OL1E/00013089/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ełku.
3. Cena nieruchomości budynkowej wraz z gruntem wynosi 62.000,00 zł.
4. Nieruchomość jest obciążona umową najmu.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 j.t.) lub odrębnych przepisów,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanego lokalu pozbawionym prawa własności przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą;
c) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został zawarty na czas nie oznaczony;
d) osoby o których mowa w pkt. a), b), korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu jeżeli w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w wyżej cytowanej ustawie;
e) osoby o których mowa w pkt. c) korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego jeżeli w terminie określonym w zawiadomieniu o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży złożą wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa Sołectwa Rożyńsk Wielki.
Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Opublikowano: 07 kwietnia 2017 13:22

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 517

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl