Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Obręb Prostki, KW Nr OL1E/00012361/8

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. ze zmianami


podaje się

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne przeznaczone do sprzedaży położone w gminie Prostki, pow. Ełcki, woj. Warmińsko - Mazurskie
I. Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Obręb Prostki, KW Nr OL1E/00012361/8.
- działka nr 1406 o pow. 0,0018 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:
Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane) – 0,0018 ha,
- działka nr 1407 o pow. 0,0018 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:
Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane) – 0,0018 ha,
- działka nr 1416 o pow. 0,0018 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:
Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane) – 0,0018 ha.

 

Działki położone są w miejscowości Prostki, niedaleko ulicy Szkolnej i Rzemieślniczej.
Lokalizacja – przy drodze nieutwardzonej nr 506/147. Sąsiedztwo – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa, w pobliżu placówka oświatowa – Szkoła Publiczna.
Najbliższe otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane, od strony wschodniej ul. Rzemieślnicza, od strony zachodniej w dalszej odległości tereny zabudowane budynkiem gospodarczym i mieszkalnym wielorodzinnym, oraz tory kolejowe.
Kształt – zbliżone do prostokąta. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez działkę gminną 506/88. Działki są niezabudowane, nieogrodzone.
Dostęp do infrastruktury technicznej: instalacja elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa.

 

Cena nieruchomości nr 1406 wynosi: 1 800,00 zł,-
Cena nieruchomości nr 1407 wynosi: 1 800,00 zł,-
Cena nieruchomości nr 1416 wynosi: 1 800,00 zł,-


Do wymienionych wartości zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.


Wymienione nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy (Uchwała Nr III/15/98 Rady Gminy Prostki z dnia 30 grudnia 1998 r.) przeznaczone są na tereny pod grupowe 1 – kondygnacyjne boksy garażowe.
Działki nie są obciążone umowami najmu.

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;


W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Opublikowano: 17 marca 2017 09:29

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 425

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl