Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka gruntu oznaczona ewidencyjnie numerem 50/1, obręb Długochorzele

W Y K A Z
N I E R U C H O M O Ś C I
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY


Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn.zm.)


Wójt Gminy Prostki


podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Prostki została przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:


1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
1) numer księgi wieczystej: Kw nr OL1E/ 00013541/1
2) nieruchomość zabudowana, którą stanowi działka gruntu oznaczona ewidencyjnie numerem 50/1, obręb Długochorzele, oddana w użytkowanie wieczyste.
2. Powierzchnia nieruchomości:
0,0400 ha
3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona numerem 50/1 o pow. 0,0400 ha położona w miejscowości Długochorzele, obręb Długochorzele, zabudowana budynkiem po byłym skupie mleka. Sąsiedztwo stanowi wielofunkcyjna zabudowa wsi (zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa), oraz jezioro Długochwały. Stanowiące sąsiedztwo działki to tereny po drugiej stronie drogi przy jeziorze Długochwały przeznaczone pod projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i turystycznej. W chwili obecnej działka sklasyfikowana jest jako Br – RIVa – grunty rolne zabudowane. Kształt – czworokąt. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – droga gminna – dz. 125. Działka ogrodzona, zabudowana. Dostępne media: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna lokalna.
Prawo użytkowania wieczystego: okres użytkowania – 2094- 09 -18.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość położona na obszarze nieobjętym ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki,. Zgodnie ze studium gminy położona jest na terenach wielofunkcyjnego rozwoju wsi.
5. Cena nieruchomości:
- wartość rynkowa prawa własności gruntowej 7.236,00,- zł
- wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 4.457,00,- zł
kwota do zapłaty 2.779,00 zł
6. Terminy wnoszenia opłat:
Termin i forma zapłaty należności określony zostanie szczegółowo w protokole z rokowań
w sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży.
7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia:
Nieruchomość gruntowa zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
8. Pierwszeństwo nabycia:
1) przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. od 24 lutego 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.
2) w razie uchybienia w/w terminu pierwszeństwo wygasa.
3) osoby, o których mowa w punkcie 1) nabywają nieruchomość na warunkach określonych w art.67 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B w Prostkach pok. Nr 10 w godz. od 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, tel. 87 611 28 63.
Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Długochorzele.

Opublikowano: 24 lutego 2017 09:20

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 423

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl