Zawiadomienie w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Prostki informuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z przepisem art. 5 ust.1 pkt 3 jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust.1 ustawy.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości nie może zadeklarować w złożonej Wójtowi Gminy Prostki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Jednocześnie informuje o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podania w niej wysokości opłaty należnej za odbiór odpadów w sposób selektywny. W przypadku ujawnienia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Wójt ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji wyższą opłatę.

Termin złożenia nowej deklaracji do dnia 27 stycznia 2020 r., którą można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Prostki www. bip.prostki.pl lub osobiście w pokoju nr 9., tel. 87 611-28-54.

 

UWAGA: Nie dotyczy osób, które złożyły deklarację na segregowanie odpadów komunalnych w sposób selektywny w latach poprzednich.


Wzór deklaracji do pobrania TUTAJ.

Opublikowano: 21 stycznia 2020 22:13

Kategoria: Ogłoszenia - Komunikaty

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 123

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl