Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 29 drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Prostki

GK.6131.77.2019

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku, znak sprawy: PZD.2.4140.13.2019 z dnia 21.11.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.11.2019 r.) zostało wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 29 drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Prostki:
1. droga powiatowa nr 1872 N Ełk – Wiśniowo Ełckie – Kopijki – gr. woj. (Rajgród) na następujących działkach: 75 i 275 obręb Wiśniowo Ełcki, 138 obręb Kopijki, 335 obręb Krzywe;
2. droga powiatowa nr 1680 N o przebiegu dr. kraj. nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki na następujących działkach: 160, 140 obręb Popowo, 75, 66/2 obręb Gorczyce, 76/2 obręb Marchewki, 62 obręb Wojtele;
3. droga powiatowa nr 1923 N o przebiegu dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) – Taczki na następujących działkach: 41 obręb Taczki, 17 obręb Nowaki,13 obręb Krzywińskie;
4. droga powiatowa nr 1678 N o przebiegu dr. kraj. 58 (Biała Piska) – Dmusy – Rożyńsk Wlk. – Taczki – Marchewki na następujących działkach: 48 obręb Rożyńsk Wielki;
5. droga powiatowa nr 1933 N o przebiegu Wysokie (dr. kraj. 16) – Pisanica – Wiśniowo Ełckie do dr. nr 1872 N na następujących działkach: 427 obręb Wiśniowo Ełcki;
6. droga powiatowa nr 1876 N o przebiegu Długosze – Dąbrowskie – Wiśniowo Ełcki na następujących działkach: 1 obręb Długosze.

Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Prostki ul.1 Maja 44 B, 19-335 Prostki pokój nr 10, tel. (87) 6112863 w godzinach 7.00-15.00.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, pokój nr 10, w godzinach 7.00-15.00.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 79 § 1 KPA oraz 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1614 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 18.12.2019 r. o godz. 10:00 zostanie przeprowadzony dowód z oględzin drzew.

Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Prostkach oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki http://bip.prostki.pl/.

Opublikowano: 11 grudnia 2019 22:59

Kategoria: Ogłoszenia - Komunikaty

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 155

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl