Raport z konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy 1 Maja na Chrystusa Króla królów w miejscowości Prostki

1. Informacja podsumowująca konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Prostki, w sprawie zmiany nazwy ulicy 1 Maja na Chrystusa Króla królów w miejscowości Prostki.
Do Wójta Gminy Prostki wpłynął wniosek Księdza Proboszcza Parafii pw. Św. Antoniego z Padwy w Prostkach sprawie wniesienia do Rady Gminy projektu uchwały zmieniającej nazwę ul. 1 Maja w Prostkach na nazwę Chrystusa Króla królów.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz Uchwały Nr LV/338/2014 Rady Gminy Prostki z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Prostki, Wójt Gminy Prostki zarządzeniem z dnia 5 lutego 2018 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Prostki, w sprawie zmiany nazwy ulicy 1 Maja na Chrystusa Króla królów w miejscowości Prostki.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem informację o konsultacjach społecznych zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Prostki i tablicy informacyjnej sołectwa Prostki. Informację przekazano mieszkańcom ulicy 1 Maja za pośrednictwem obwieszczeń na słupach oraz bezpośrednio do skrzynek listowych. Konsultacje prowadzone były w dniach od 19 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r., a ich celem było zebranie od interesariuszy opinii odnośnie projektu uchwały Rady Gminy Prostki, w sprawie zmiany nazwy ulicy 1 Maja na Chrystusa Króla królów w miejscowości Prostki.
W konsultacjach mogli brać udział mieszkańcy ul. 1 Maja w Prostkach, którzy do dnia przeprowadzenia konsultacji ukończyli 18 lat, oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność przy tej ulicy.
Konsultacje społeczne prowadzone były w następujących formach:
- zbieranie ankiet i opinii w postaci papierowej poprzez formularz konsultacji,
- spotkania konsultacyjne, podczas których, oprócz składania formularzy konsultacyjnych i prezentowania informacji, prowadzone były debaty z uczestnikami - spotkania odbyły się 21 lutego 2018 r., 28 lutego 2018 r. oraz 7 marca 2018 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.
 
Obwieszczenie oraz formularz konsultacji przez cały okres trwania konsultacji były dostępne na stronie internetowej gminy (http://prostki.pl/) Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz w siedzibie Urzędu Gminy Prostki.
Wypełniony formularz konsultacji można było przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy lub składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy, a także przekazać na spotkaniach konsultacyjnych w wyznaczonym terminie.

W dniach 21 lutego 2018 r. 28 lutego 2018 r. oraz 7 marca 2018 r. odbyły się spotkania konsultacyjne, podczas których osoby zainteresowane tematyką zmiany nazwy ulicy 1 Maja na Chrystusa Króla królów w miejscowości Prostki zostały zapoznane z tematem konsultacji, a także mieli możliwość przedstawienia swoich opinii i pomysłów oraz zgłoszenia uwag.
Spotkania konsultacyjne przeprowadzili pracownicy Urzędu Gminy w Prostkach tj. Sekretarz Gminy Janusz Krause i referent Marcin Ołdakowski. W spotkaniach uczestniczyli Wójt Gminy Prostki Mirosław Orłowski, Przewodniczący Rady Gminy Prostki Paweł Ratkiewicz oraz Radni.
Program spotkania przedstawiał się następująco:
a. Powitanie uczestników spotkania;
b. Przedstawienie procedury i zasadności przeprowadzenia konsultacji;
c. Podstawowe pojęcia związane z konsultacjami;
d. Przypomnienie dlaczego podjęte zostały konsultacje i na czyj wniosek;
e. Dyskusja na temat zamiany nazwy ulicy, wizji dalszego rozwoju miejscowości, celów rozwojowych i przedsięwzięć;
f. Zakończenie spotkania – zebranie formularzy.

W spotkaniach konsultacyjnych łącznie uczestniczyło około 146 osób.
W wyniku dyskusji ustalono, że mieszkańcy nie chcą zmiany nazwy ulicy, niezależnie czy będzie to nazwa Chrystusa Króla królów, czy inna. Jako główną przyczynę wskazywano fakt, iż ulica nie należy do katalogu nazw wskazanych w ustawie dekomunizacyjnej i nie ma potrzeby zmiany nazwy. Dodatkowo uzasadniali że zmiana nazwy ulicy przyniesie same straty dla mieszkańców w postaci niepotrzebnych kosztów wymiany dokumentów. Wskazywano także, że obecna nazwa podoba się mieszkańcom i są do niej przywiązani. Każdy upoważniony mógł wrazić swoją opinię poprzez formularz konsultacyjny.

Opinie na temat konsultowanej zmiany nazwy ulicy 1 Maja na Chrystusa Króla królów w miejscowości Prostki, mieszkańcy ulicy 1 Maja oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogli wyrazić za pośrednictwem formularzy konsultacyjnych (dostępnych w formie papierowej). W formularzu konsultacyjnym zawarto zasadnicze pytanie do respondentów tj.:
- Czy popiera Pan/Pani zamianę nazwy ulicy 1 Maja na nazwę Chrystusa Króla królów w miejscowości Prostki:
Na przedmiotowe pytanie należało odpowiedzieć stawiając krzyżyk w kratce przypisanej do odpowiedzi tj.: Popieram, Nie popieram.

Podczas konsultacji społecznych zebrano łącznie 231 formularzy. Wyniki przedmiotowych opinii są następujące:
4 respondentów popiera zmianę nazwy ulicy,
197 respondentów jest przeciwnych zmianie nazwy ulicy.
W toku sprawdzania formularzy odrzucono 30 formularzy ze względu na niespełnienie wymogów formalnych tj. warunku zamieszkania przy ul. 1 Maja lub prowadzenia działalności gospodarczej na tej ulicy.
Uzyskane od interesariuszy informacje zostaną wykorzystane do podjęcia decyzji w przedmiocie zmiany nazwy ulicy.

W dniu 8 marca 2018 r. została złożona przez Ks. Proboszcza Parafii pw. Św. Antoniego z Padwy w Prostkach do Urzędu Gminy podpisana imiennie lista mieszkańców domagających się od Rady Gminy Prostki zmiany nazwy ulicy 1 Maja.
Ze względu na fakt, że lista nie spełniała wymogów formalnych konsultacji określonych w uchwale Nr LV/338/2014 Rady Gminy Prostki nie została ona uwzględniona
do zestawienia wyników. Po pobieżnej analizie wymienionego dokumentu wynika, iż osoby które podpisały się pod nim, złożyły też formularz konsultacji społecznych w którym opowiedziały się przeciwko zmianie.
Dodatkowo w przedmiotowej sprawie wypowiedział się Ks. Biskup Ełcki Jerzy Mazur przekazując swoje stanowisko tj.: „nie autoryzuję tego wniosku, ani nie zgadzam się z nadużyciem Imienia Bożego w celu nazwania ulicy. Chrystus zawsze jednoczy ludzi, a nie dzieli, tu zaś już sam projekt zmiany podzielił mieszkańców Prostek i dlatego nie jest to do zaakceptowania.”

2. Wnioski
Przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulicy 1 Maja na Chrystusa Króla królów w miejscowości Prostki pozwoliły poznać opinie i uwagi interesariuszy, czyli mieszkańców ulicy 1 Maja w Prostkach oraz osób prowadzących działalność przy tej ulicy. Co więcej, umożliwiły zaprezentowanie głównych uwag odnośnie zmiany nazwy, a także przedstawienie stanowiska, jakie obrali mieszkańcy
w przedmiotowej sprawie.
Informacje, opinie i propozycje przedstawione przez interesariuszy podczas spotkań konsultacyjnych lub za pośrednictwem formularza zostaną wykorzystane przy podejmowaniu dalszych decyzji.
Niniejszy raport z konsultacji społecznych wraz z podsumowaniem wyników formularzy zostanie umieszczony na stronie internetowej Gminy Prostki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych udostępnia się w siedzibie Urzędu Gminy Prostki.

Informuję, że dane osobowe zebrane do opiniowania zmiany nazwy ulicy 1 Maja na Chrystusa Króla królów w miejscowości Prostki zostały wykorzystane do przedstawienia wyników konsultacji. Administratorem danych jest Urząd Gminy w Prostkach. Uczestnik opinii ma prawo wglądu oraz do poprawienia swoich danych osobowych zawartych w formularzu.

Opublikowano: 21 marca 2018 13:41

Kategoria: Ogłoszenia - Komunikaty

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 648

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl